Artificiell intelligens för arbetsledning: kartläggning av definitioner, användningar och konsekvenser

Keywords:

Verktyg för artificiell intelligens har störande effekter på arbetsplatsen. I denna policygenomgång undersöks dessa störande effekter och hur de kan påverka arbetstagarna.

I genomgången definieras AI-baserad arbetsledning och det ges en översikt över hur och av vem AI-baserade arbetsledningssystem tillämpas. Det redogörs också för de risker och möjligheter för arbetstagarnas säkerhet och hälsa som användningen av dessa system innebär.

Vidare presenteras resultat av EU-Oshas forskning om AI-baserade arbetsledningssystem och hur de påverkar arbetsmiljön. Dessa resultat bygger på en litteraturgranskning, djupintervjuer med experter, samråd med nationella kontaktpunkter och en analys av data från den europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker (Esener-3).

Ladda ner in: en | lt |