Håndtering av farlige stoffer
Eksponering
Eksponering
Særlig utsatte sektorer
Særlig utsatte sektorer
Helseeffekter
Helseeffekter

Særlig utsatte sektorer info

Farlig stoffer er til stede i alle sektorer – i tradisjonelle sektorer som landbruk, produksjonsindustri og bygg og anlegg så vel som i nye, framvoksende sektorer som gjenvinning og hjemmetjenester. Nye teknologier, hurtig voksende sektorer og endringer i måten arbeidet organiseres på, kan innebære økt risiko for skader forbundet med kjemiske agenser. Eksponering for farlige stoffer rapporteres av følgende andel i de ulike sektorene:

62Landbruk, skogbruk og fiske 52Produksjonsindustri 51Bygg og anlegg, avfallshåndtering og vann- og strømforsyning

Risikoer for spesifikke grupper info

Visse grupper arbeidstakere kan være særlig utsatt for risiko for å bli eksponert for farlige stoffer på arbeidsplassen fordi de er uerfarne, mangler informasjon eller er fysisk mer sårbare. Personer som skifter jobb hyppig, eller som er midlertidig ansatt eller i uformelt arbeid, kan også være mer utsatt for risiko. Også andre arbeidstakere kan til tider være sårbare av ulike årsaker, for eksempel når de utfører ikke-rutinemessige oppgaver som vedlikeholdsarbeid som er forbundet med høy risiko.

Kvinner
Unge arbeidstakere
Migrantarbeidere
Midlertidig ansatte eller personer i uformelt arbeid
Arbeidstakere som mangler opplæring og informasjon

Kreftframkallende stoffer info

De fleste yrkessykdommer med dødelig utfall i EU skyldes eksponering for kreftframkallende stoffer på arbeidsplassen. Mange av disse dødsfallene kunne ha vært unngått. Spesifikke regler er på plass i EU for å beskytte arbeidstakerne. I henhold til direktivet om kreftframkallende og arvestoffskadelige stoffer er arbeidsgivere pålagt å vurdere og unngå eller minimere eksponeringen for kreftframkallende og arvestoffskadelige stoffer. EU-OSHA er en av de seks partnerne som støtter initiativet Veikart for kreftframkallende stoffer.

Hvert år får rundt 1,6 millioner mennesker i arbeidsfør alder i Europa en kreftdiagnose

Det anslås at mer enn 120 000 menneskeri EU hvert år utvikler kreft som et resultat av yrkesmessig eksponering for kreftframkallende stoffer

Om lag 80 000 dødsfall inntreffer hvert år som følge av yrkesmessig eksponering for kreftframkallende stoffer

Rundt 53 % av alle arbeidsrelaterte dødsfallforårsakes av kreftframkallende stoffer

2,4 milliarder euro hvert år De direkte kostnadene forbundet med yrkesmessig eksponering for kreftframkallende stoffer i Europa utgjør hvert år 2,4 milliarder euro

 

Fordeler info

Det er i alle parters interesse at farlige stoffer blir håndtert på en effektiv måte på arbeidsplassen. Aktiv, medvirkningsbasert HMS-styring gjør bedriften mer konkurransedyktig, for eksempel ved å bidra til økt produktivitet.

  1. Bedring av arbeidstakernes helse
  2. Lavere sykefravær
  3. Lavere kostnader forbundet med kontrolltiltak, personlig verneutstyr og helseovervåking
  4. Lavere kostnader forbundet med beskyttelse mot brann og eksplosjon
  5. Lavere kostnader forbundet med avfallshåndtering
  6. Bedre omdømme blant kunder og forbrukere

Helseeffekter

Helseproblemene som kan oppstå som følge av arbeid med farlige stoffer, kan være alt fra milde tilfeller av øye- eller hudirritasjon til alvorlige, som fødselsskader og kreft. Effektene kan være akutte eller langsiktige, og noen stoffer kan ha en kumulativ virkning.

Hudsykdommer
Allergier
Luftveissykdommer
Kreft
Reproduktive problemer og fødselsskader
Hjerneskade og skade på nervesystem
Forgiftning

Forebyggende tiltak info

Det første som må gjøres for å beskytte arbeidstakerne mot farlige stoffer, er å gjennomføre en risikovurdering. Deretter bør det iverksettes tiltak for fjerne eller redusere risikoene så langt dette lar seg gjøre. Europeisk arbeidsmiljøregelverk fastsetter et hierarki av tiltak som arbeidsgiverne må iverksette for å kontrollere risikoen forbundet med farlige stoffer.

Eliminering av de farlige stoffene
Erstatning med mindre farlige stoffer, kjemiske produkter eller prosesser
Tekniske tiltak som avsug
Organisatoriske tiltak som atskillelse av arbeidsområder
Personlig verneutstyr

Håndtering av farlige stoffer info

Farlige stoffer finnes på praktisk talt alle arbeidsplasser. Millioner av arbeidstakere i hele Europa kommer i kontakt med væsker, gasser eller faste stoffer som utgjør en risiko for helsen eller sikkerheten deres.

Forebyggingskultur
Risikovurdering
Forebyggende tiltak
Verktøy og veiledning
Regelverk

Close
Infographic image
Risikoer for spesifi...
Risikoer for spesifikke grupper
Kreftframkallende st...
Kreftframkallende stoffer
Fordeler
Fordeler
Forebyggende tiltak