For å søke på en ledig stilling i EU-OSHA må du være statsborger av en av EUs 27 medlemsstater eller Island, Liechtenstein eller Norge (partene i EØS-avtalen).

EU-OSHA vektlegger likestilling. Vi tar gjerne imot søknader, ansatte og praktikanter uten å diskriminere på bakgrunn av kjønn, farge, rase, etnisk eller sosial opprinnelse, genetiske trekk, språk, religion eller tro, politisk eller annen overbevisning, tilknytning til nasjonal minoritet, eiendomsbesittelse, fødsel, funksjonshemning, nasjonalitet, alder, seksuell legning eller kjønnsidentitet.