Factsheet 41 - Bioloìiskie aìenti
18/06/2003 Veids: Faktu lapas 2 lapas

Factsheet 41 - Bioloìiskie aìenti

Keywords:Uzkopšanas darbiniekiem, Būvniecība, Bīstamās vielas, Zvejsaimniecība, Veselības aprūpe, HORECA, DDV popularizēšana izglītībā, Uzturēšana, Autotransports, Sievietes un DDVA

Tçma Eiropas Nedçïai par darba droðîbu un veselîbu darbâ 2003. ir bîstamo vielu izraisîto risku novçrðana. Aìentûra laiþ klajâ ziòu lapu sçriju, kas koncentrç uzmanîbu uz informâcijas sniegðanu par bîstamâm vielâm, tai skaitâ bioloìiskiem aìentiem, saistîbâ ar darba droðîbu un veselîbas aizsardzîbu. Bioloìiskie aìenti ir atrodami daudzos sektoros. Tâ kâ tie reti ir saskatâmi, to radîtie riski ne vienmçr tiek pienâcîgi novçrtçti. Tie ietver baktçrijas, vîrusus, sçnîtes (raugus un pelçjumus) un parazîtus.

Lejupielādēt in:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | NL | PL | PT | SK | SL | SV

Papildu publikācijas par šo tematu