Factsheet 40 - Âdas jûtîguma paaugstinâtâji

Keywords:

Tiek lçsts, ka âdas arodslimîbas ES katru gadu izmaksâ EUR 600 miljonu EUR, rezultâtâ zaudçjot apmçram 3 miljonus darbadienu. Tâs ietekmç burtiski visus raþoðanas un biznesa sektorus un piespieþ daudzus darbiniekus mainît darbu. 2003. gada Eiropas Nedçïas par droðîbu un veselîbu darbâ ietvaros Aìentûra laiþ klajâ ziòu lapu sçriju, kas sniedz informâciju par bîstamâm vielâm darba droðîbas un veselîbas aizsardzîbas jomâ. Ðajâ ziòu lapâ tiek sniegta informâcija par âdas jûtîguma palielinâtâjiem, kâ arî preventîviem pasâkumiem âdas ekspozîcijas gadîjumos.

Lejupielādētin: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | sk | sl | sv |