Kopsavilkums. Darba aizsardzības vērtība un ar darbu saistītu traumu un slimību radītās sociālās izmaksas

Keywords:

Šajā ziņojumā ir sīki izklāstīti EU-OSHA projekta otrā posma rezultāti, lai novērtētu darba traumu, slimību un nāves gadījumu izmaksas Eiropas līmenī. Izmaksu novērtēšanai ir izstrādātas divas pieejas:

  1. augšupēja pieeja, kuras pamatā ir atsevišķi izmaksu komponenti – tiešās, netiešās un nemateriālās izmaksas;
  2. lejupēja pieeja, pamatojoties uz starptautiskajiem datiem par traumu un slimību radīto ekonomisko slogu.

Izmaksu novērtēšana ir orientēta uz piecām valstīm — Itāliju, Nīderlandi, Poliju, Somiju un Vāciju —, par kurām ir pieejami pietiekami dati un kuras pārstāv Eiropas atšķirīgo ģeogrāfiju, nozares un sociālās sistēmas. Katra modeļa rezultātus salīdzina, novērtē to stiprās un vājās puses, kā arī pēta sekas politikas veidotājiem.

Lejupielādēt in: cs | da | de | el | en | et | fi | fr | it | lt | lv | mt | pl | ro | sl | sv |