Διακυβέρνηση της αλυσίδας εφοδιασμού στη γεωργία: Πρότυπα και έλεγχοι για τη βελτίωση της ΕΑΥ στον ευρωπαϊκό αγροδιατροφικό τομέα

Keywords:

Οι κίνδυνοι για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) στον αγροδιατροφικό τομέα μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υπερωριακή απασχόληση, χαμηλές αμοιβές, σκληρό ψυχοκοινωνικό κλίμα, καθώς και σωματικούς κινδύνους που σχετίζονται με την ανύψωση βαρέων φορτίων, την επαναλαμβανόμενη εργασία και τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Η εκτεταμένη κανονιστική ρύθμιση του τομέα και το γεγονός ότι η ΕΑΥ έχει ενσωματωθεί στην αλυσίδα εφοδιασμού μέσω της συμβατικής διακυβέρνησης υπογραμμίζουν τη σημασία της πιστοποίησης και των προτύπων. Το σύντομο αυτό δελτίο πολιτικής περιγράφει τα δυνητικά οφέλη τους για την ΕΑΥ, τους σημερινούς περιορισμούς τους και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι κυβερνήσεις και οι φορείς χάραξης πολιτικής στη βελτίωσή τους.

Μεταφόρτωση in: de | en | fr | mt | pt |