Περίληψη Η βελτίωση της ΕΑΥ μέσω των αλυσίδων εφοδιασμού: πρωτοβουλίες που βασίζονται στην αγορά στον αγροδιατροφικό και τον κατασκευαστικό κλάδο

Keywords:

Παρά τις αλλαγές στη δομή των αλυσίδων εφοδιασμού, ως αποτέλεσμα κοινωνικοοικονομικών παραγόντων, η ΕΕ και η ευημερία των επιχειρήσεών της παραμένουν άρρηκτα συνδεδεμένες με την επιτυχία τους. Η αυξημένη σημασία των βιώσιμων και ηθικών συμπεριφορών στο πλαίσιο αυτών των σχέσεων διανομής υπογραμμίζει τη σημασία της βελτίωσης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και των συνθηκών εργασίας. Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου του EU-OSHA σχετικά με την επίδραση της ΕΑΥ στις αλυσίδες εφοδιασμού, εξετάζοντας δύο βασικούς τομείς της ΕΕ, συγκεκριμένα τον αγροδιατροφικό τομέα και τον τομέα των κατασκευών.

Μεταφόρτωση in: de | en | fr | mt | ro | sl |