Μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ): εντοπισμός και πρόληψη των κινδύνων για τις γυναίκες και τους μετανάστες εργαζομένους και τους εργαζομένους ΛΟΑΔΜ

Keywords:

Το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης διαφοροποιείται ολοένα και περισσότερο και χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη συμμετοχή συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων στην αγορά εργασίας, όπως οι γυναίκες, οι μετανάστες και οι ΛΟΑΔΜ εργαζόμενοι.

Το ενημερωτικό αυτό δελτίο επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένες ομάδες εκτίθενται σε ιδιαίτερους και περισσότερους κινδύνους από ό,τι οι άλλοι εργαζόμενοι. Οι κίνδυνοι αυτοί, συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης, της εργασιακής ανασφάλειας και των χαμηλών αμοιβών, συνδέονται με την αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης μυοσκελετικών διαταραχών (ΜΣΠ).

Η συνεκτίμηση των ζητημάτων φύλου και διαφορετικότητας στην αξιολόγηση κινδύνου είναι καίριας σημασίας για υγιείς και παραγωγικούς χώρους εργασίας. Το ενημερωτικό δελτίο παρέχει παραδείγματα πρωτοβουλιών και εταιρικών πρακτικών που αποσκοπούν στην πρόληψη των κινδύνων που συνδέονται με τις ΜΣΠ σε αυτές τις ομάδες εργαζομένων.

Μεταφόρτωση in: en | fr | is | mt | nl | pt | ro | sv |