Διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνων (IRAT) στην Ιρλανδία: BeSMART

Keywords:

Όλοι οι εργοδότες υποχρεούνται να αξιολογούν τον κίνδυνο των δραστηριοτήτων τους και να εντοπίζουν, «στο βαθμό που είναι ευλόγως προβλέψιμο», όλες τις πηγές κινδύνου που μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα ή ασθένειες. Το BeSMART είναι ένα διαδραστικό διαδικτυακό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει στις ΜΜΕ να συμμορφώνονται με αυτές τις νομικές απαιτήσεις μέσω της εκπόνησης και της καταγραφής εκτιμήσεων κινδύνου για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.

Η παρούσα περιπτωσιολογική μελέτη περιγράφει την πορεία του BeSMART: από το 2010 -έτος ανάπτυξης του εργαλείου- έως σήμερα, πάνω από το ένα τέταρτο των ιρλανδικών ΜΜΕ έχει αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό, με περίπου 43.000 εγγεγραμμένους χρήστες. Στην περιπτωσιολογική μελέτη αναλύονται επίσης οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον το «BeSMART» και άλλα διαδραστικά επιγραμμικά εργαλεία εκτίμησης κινδύνων, καθώς και οι παράγοντες επιτυχίας τους.

Μεταφόρτωση in: bg | cs | en | es |