Προστασία της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στις βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού

Image

© Miha Creative - stock.adobe.com

Οι εξελίξεις προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας — όπως η προώθηση της κυκλικής οικονομίας ή η σύναψη βιώσιμων συμβάσεων — μπορούν να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ).

Για τη διασφάλιση ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας κατά τη διάρκεια της πράσινης μετάβασης της Ευρώπης έως το 2040, κρίνεται σκόπιμη η ενσωμάτωση των προβληματισμών σχετικά με την ΕΑΥ στις πρωτοβουλίες βιωσιμότητας για όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής.

Μάθετε περισσότερα για την ΕΑΥ στις βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού χάρη στο νέο έγγραφο προβληματισμού Παρακολούθηση και ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στις αλυσίδες εφοδιασμού μέσω πλαισίων αξιολόγησης της βιωσιμότητας

Εξερευνήστε την ειδική θεματική μας ενότητα σχετικά με την κυκλική οικονομία .