Νέες τεχνολογίες για πιο ασφαλείς και πιογ υιείς εργαζομένους: οι δυνατότητες των ευφυή ψηφιακά (συστήματα) παρακολούθησης συστημάτων για την ΕΑΥ

Image

© LALAKA - stock.adobe.com

Τα έξυπνα ψηφιακά συστήματα έχουν έρθει για να προάγουν την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ). Η χρήση τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι φορετές συσκευές και η επαυξημένη πραγματικότητα θα διαδοθεί περαιτέρω, ούτως ώστε να διαφυλάσσεται η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων.

Εάν θέλετε να διευρύνετε τις γνώσεις σας σχετικά με τις έξυπνες ψηφιακές τεχνολογίες, δημοσιεύουμε τρία νέα ενημερωτικά σημειώματα.

Το ενημερωτικό σημείωμα με τίτλο Smart digital monitoring systems for occupational safety and health: types, roles and objectives (Ευφυή ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία: είδη, ρόλοι και στόχοι) εξετάζει τους τύπους τεχνολογιών παρακολούθησης, όπως οι ΤΠΕ, οι κάμερες, οι φορετές συσκευές και τα έξυπνα μέσα ατομικής προστασίας, τον ρόλο που διαδραματίζουν στην ελαχιστοποίηση των βλαβών και την προώθηση της ΕΑΥ, καθώς και τους κινδύνους που ενέχουν.

Παρόλο που η παρουσία των συστημάτων αυτών στους χώρους εργασίας γίνεται ολοένα και πιο έντονη, η ανάπτυξή τους εξακολουθεί να είναι αργή και περιορισμένη, όπως προκύπτει από το ενημερωτικό σημείωμα με τίτλο Smart digital monitoring systems for occupational safety and health: optimising the uptake (Ευφυή ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία: βελτιστοποίηση της αξιοποίησης).

Το ενημερωτικό σημείωμα με τίτλο Smart digital monitoring systems for occupational safety and health: opportunities and challenges (Ευφυή ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία: ευκαιρίες και προκλήσεις) παρουσιάζει βασικά συμπεράσματα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων σχετικά με τους τρόπους ενίσχυσης των δυνατοτήτων των εν λόγω συστημάτων και ελαχιστοποίησης των πιθανών αδυναμιών.

Το έργο αυτό συνάδει με την προσεχή Εκστρατεία για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας για την περίοδο 2023-25, με έμφαση στον αντίκτυπο των νέων ψηφιακών τεχνολογιών στην εργασία και τους χώρους εργασίας.