Ευφυή ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία: είδη, ρόλοι και στόχοι

Keywords:

Η πρόοδος και η αυξανόμενη δυνατότητα πρόσβασης σε ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες οδήγησαν στην εμφάνιση ψηφιακών συστημάτων παρακολούθησης της ΕΑΥ. Τα μέσα αυτά μπορούν να αποτρέψουν περαιτέρω την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους, παρέχοντας ολοκληρωμένα και ακριβή δεδομένα τα οποία δεν είναι διαθέσιμα μέσω των παραδοσιακών μεθόδων παρακολούθησης της ΕΑΥ.

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα υπογραμμίζει τη σημασία ενός σαφούς ορισμού των ψηφιακών συστημάτων παρακολούθησης της ΕΑΥ. Επιπλέον, αναλύει τα οφέλη και τις πιθανές προκλήσεις τους, τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμμετοχής του εργατικού δυναμικού στην έγκριση και την εφαρμογή τους.  

Μεταφόρτωση in: en