Κύρια σημεία
25/01/2019

Εις βάθος ανάλυση 5 συστημάτων επαγρύπνησης και περιφρούρησης για τον εντοπισμό νέων ασθενειών που συνδέονται με την εργασία

Κάθε άρθρο περιγράφει ένα διαφορετικό σύστημα, τα κύρια χαρακτηριστικά του, μεθόδους αναφοράς, μηχανισμούς για τον εντοπισμό νέων ασθενειών και κινδύνων που συνδέονται με την εργασία και για τη μετάδοση προειδοποιήσεων σε διάφορα επίπεδα, συναφείς δαπάνες, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση πολιτικών και στρατηγικών πρόληψης. Οι συνεντεύξεις με ενδιαφερόμενους φορείς των εν λόγω συστημάτων αποκαλύπτουν κινητήριες δυνάμεις και εμπόδια στην εφαρμογή του συστήματος, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο κάθε προσέγγιση του συστήματος θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε άλλες χώρες.

Τα άρθρα βασίζονται στην έκθεση Προσεγγίσεις επαγρύπνησης και περιφρούρησης για τον εντοπισμό ασθενειών που συνδέονται με την εργασία στην ΕΕ που αναλύει σε βάθος 12 διαφορετικές προσεγγίσεις, κινητήριες δυνάμεις και εμπόδια και διατυπώνει συστάσεις για τον τρόπο εφαρμογής τέτοιου είδους συστημάτων. Το εν λόγω σχέδιο καταδεικνύει πόσο χρήσιμα είναι τα συστήματα επαγρύπνησης και περιφρούρησης για τη συμπλήρωση των ήδη χρησιμοποιούμενων μέσων για την παρακολούθηση των γνωστών επαγγελματικών ασθενειών.

Διαβάστε τα 5 άρθρα

Οι παρουσιάσεις συνοψίζουν τα πορίσματα για εμπειρογνώμονες και για μη ειδικευμένο κοινό

Μάθετε περισσότερα για τα συστήματα επαγρύπνησης και περιφρούρησης