Mnohojazyčný tezaurus agentury EU-OSHA s terminologií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje seznam pojmů v hierarchickém uspořádání. Zahrnuje synonyma a antonyma pojmů a některé definice.

Stáhnout
InfoKompletní tezaurus agentury EU-OSHA si můžete stáhnout ve formátu Excel. Zvolte jazyk z rámečku.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62112G

Info -

závazná limitní hodnota expozice na pracovišti

Definition:

limitní hodnota stanovená na úrovni Společenství, která kromě faktorů, jež byly podkladem pro zavedení směrných limitních hodnot expozice na pracovišti, odráží i sociálně-ekonomické faktory a faktory technické proveditelnosti a která má zajistit úroveň minimální ochrany pro všechny zaměstnance ve Společenství

Context: Info
Context:

Na úrovni Společenství mohou být vypracovány závazné limitní hodnoty expozice na pracovišti, které mimo faktorů, které byly podkladem pro zavedení směrných limitních hodnot expozice na pracovišti, odrážejí i faktory uskutečnitelnosti při zachování cíle zajištění ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Term reference

směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (úplné znění, stav k 25.3.2014) CELEX:01998L0024*

Notes

Pro všechny chemické činitele, pro které je zavedena závazná limitní hodnota expozice na pracovišti, by členské státy měly zavést vlastní odpovídající závaznou limitní hodnotu expozice na pracovišti založenou na limitní hodnotě Společenství, ale nepřesahující ji.

Translations

 • Български: задължителна гранична стойност на професионална експозиция
 • Čeština: závazná limitní hodnota expozice na pracovišti
 • Dansk: bindende grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering
 • Deutsch: verbindlicher Arbeitsplatzgrenzwert
 • Ελληνικά: δεσμευτική οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης
 • English: binding occupational exposure limit value
 • Español: valor límite de exposición profesional vinculante
 • Eesti: siduv ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas
 • Suomi: sitova työperäisen altistumisen raja-arvo
 • Français: valeur limite contraignante d’exposition professionnelle
 • Hrvatski: obvezujuća granična vrijednost profesionalne izloženosti
 • Magyar: kötelező munkahelyi expozíciós határérték
 • Íslenska: bindandi viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi
 • Italiano: valore limite di esposizione professionale obbligatorio
 • Lietuvių: privaloma profesinio poveikio ribinė vertė
 • Latviešu: saistoša iedarbības darbavietā limita vērtība
 • Malti: valuri limitu vinkolanti ta’ (espożizzjoni) esponiment fuq ix-xogħol
 • Nederlands: bindende grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
 • Norsk: " bindende grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren"
 • Polski: wiążąca dopuszczalna wartość narażenia zawodowego
 • Português: valor-limite de exposição profissional vinculativo
 • Română: valoare-limită obligatorie de expunere profesională
 • Slovenčina: záväzná limitná hodnota ohrozenia pri práci
 • Slovenščina: zavezujoča mejna vrednost za poklicno izpostavljenost
 • Svenska: tvingande yrkeshygieniskt gränsvärde