Řízení nebezpečných látek
Expozice
Expozice
Nejrizikovější odvět...
Nejrizikovější odvětví
Dopady na zdraví
Dopady na zdraví

Nejrizikovější odvětví info

Nebezpečné látky se vyskytují ve všech odvětvích, ať již se jedná o tradiční odvětví, jako je zemědělství, zpracovatelský průmysl nebo stavebnictví, tak o „nová a rozvíjející se“ odvětví, jako je recyklace nebo domácí péče. Nové technologie, rozvíjející se odvětví a změny v organizaci práce mohou přinášet větší rizika újmy způsobené chemickými látkami. Úroveň expozice nebezpečným látkám zaznamenaná v jednotlivých odvětvích:

62zemědělství, lesnictví a rybářství 52zpracovatelský průmysl 51stavebnictví, nakládání s odpady, zásobování vodou a rozvod elektřiny

Rizika pro konkrétní skupiny info

Určité skupiny pracovníků mohou být vystaveny většímu riziku expozice nebezpečným látkám na pracovišti, protože nemají dostatek zkušeností nebo informací nebo jsou fyzicky zranitelnější. Větší riziko může hrozit i lidem, kteří často mění zaměstnání či mají jen dočasnou nebo neformální práci. Jiným pracovníkům může hrozit větší riziko expozice po určitou dobu, a to z různých důvodů, například při provádění vysoce rizikové mimořádné pracovní činnosti, jako je například údržba.

Ženy
Mladí pracovníci
Migrující pracovníci
Lidé provádějící dočasnou nebo neformální práci
Nedostatečně proškolení nebo informovaní pracovníci

Karcinogeny info

Expozice karcinogenním látkám na pracovišti je příčinou většiny nemocí z povolání se smrtelnými následky v EU. Řadě těchto úmrtí lze předejít. V EU existují konkrétní právní ustanovení na ochranu pracovníků: podle směrnice o karcinogenech a mutagenech musí zaměstnavatelé vyhodnotit expozici karcinogenům nebo mutagenům a tuto expozici vyloučit nebo minimalizovat. Agentura EU-OSHA je jedním ze šesti partnerů, kteří podporují iniciativu známou jako plán týkající se karcinogenů.

Přibližně 1,6 milionu Každý rok je u přibližně 1,6 milionu osob v produktivním věku v Evropě diagnostikováno nádorové onemocnění.

více než 120 000 osobOdhaduje se, že nádorovým onemocněním v důsledku expozice karcinogenům na pracovišti v EU každý rok onemocní více než 120 000 osob.

Přibližně 80 000 úmrtí Expozice karcinogenům na pracovišti si každý rok vyžádá přibližně 80 000 úmrtí.

zhruba 53% všech úmrtí souvisejících s pracíKarcinogeny jsou příčinou zhruba 53% všech úmrtí souvisejících s prací.

2,4 miliardy € ročně Přímé náklady spojené s expozicí karcinogenům při práci v Evropě činí 2,4 miliardy EUR ročně.

 

Přínosy info

Efektivní řízení nebezpečných látek na pracovišti je přínosné pro všechny. Aktivní a participativní řízení BOZP zvyšuje konkurenceschopnost podniku, mj. zvýšením produktivity.

  1. lepší zdravotní stav pracovníků
  2. nižší úroveň nepřítomnosti v práci z důvodu nemoci
  3. nižší výdaje na kontrolní opatření, osobní ochranné pracovní prostředky a zdravotní dohled
  4. úspora nákladů na ochranu proti požárům a výbuchům
  5. snížené náklady na odstraňování odpadů
  6. lepší pověst v očích zákazníků a spotřebitelů

Dopady na zdraví

Zdravotní rizika vyplývající z práce s nebezpečnými látkami jsou různá, od slabého podráždění očí a kůže až po závažné důsledky v podobě vrozených vad a nádorových onemocnění. Tyto dopady mohou být akutní či dlouhodobé a některé látky mohou mít kumulativní účinek.

onemocnění kůže
alergie
onemocnění dýchacích cest
nádorová onemocnění
potíže s reprodukcí a vrozené vady
poškození mozku a nervové soustavy
otravy

Preventivní opatření info

Prvním krokem k ochraně zaměstnanců před nebezpečnými látkami je provedení hodnocení rizik. Následně by měla být přijata opatření s cílem tato rizika odstranit nebo co nejvíce zmírnit. Evropské právní předpisy na ochranu zaměstnanců stanoví hierarchii opatření, která musí zaměstnavatelé přijmout, aby měli kontrolu nad riziky souvisejícími s nebezpečnými látkami.

Odstranění nebezpečných látek
Nahrazení méně nebezpečných látek, chemických výrobků nebo postupů
Technická opatření, např. odsávání
Organizační opatření, např. oddělení pracovišť
Osobní ochranné pracovní prostředky

Řízení nebezpečných látek info

Nebezpečné látky lze najít téměř na všech pracovištích. Miliony pracovníků po celé Evropě přicházejí do kontaktu s kapalnými, plynnými nebo pevnými látkami, které představují riziko pro jejich zdraví nebo bezpečnost.

Kultura prevence
Hodnocení rizik
Preventivní opatření
Nástroje a pokyny
Právní předpisy

Close
Infographic image
Rizika pro konkrétní...
Rizika pro konkrétní skupiny
Karcinogeny
Karcinogeny
Přínosy
Přínosy
Preventivní opatření