Evropské observatorium rizik

Cílem Evropského observatoria rizik agentury EU-OSHA je stanovit nová a vznikající rizika v oblasti BOZP s cílem zlepšit načasování a účinnost preventivních opatření.

Aby tohoto cíle dosáhla, poskytuje Evropské observatorium rizik přehled o BOZP v Evropě, popisuje trendy a základní faktory a předjímá změny v práci a jejich možný dopad na BOZP.

Cíle

Naše společnost se vyvíjí pod vlivem nových technologií a měnících se ekonomických a sociálních podmínek. Díky tomu se také neustále mění naše pracoviště, pracovní postupy a procesy. Tyto nové situace s sebou přinášejí nová rizika a problémy pro zaměstnance i zaměstnavatele, jež vyžadují politické, správní a technické přístupy, které zajistí vysokou úroveň BOZP.

Účinná prevence může významným způsobem přispět k celkovému cíli strategie Evropa 2020 – dosáhnout inteligentní a udržitelný hospodářský růst podporující začlenění a zvýšit míru zaměstnanosti z 69 na 75 procent. Mnoho lidí opouští trh práce kvůli špatné úrovni BOZP, a proto máme-li zlepšit prevenci rizik a dosáhnout udržitelného produktivního života a vyšší zaměstnanosti, je lepší předjímání rizik nezbytné.

Následné evropské strategie v oblasti BOZP poukázaly na skutečnost, že je potřeba se na tuto novou situaci připravit, přičemž zdůraznily, že:

předjímání nových a vznikajících rizik, bez ohledu na to, zda souvisejí s technickými inovacemi nebo jsou způsobena sociálními změnami, je nezbytné, pokud máme tato rizika dostat pod kontrolu.
To vyžaduje především neustálé pozorování samotných rizik na základě systematického shromažďování informací a vědeckých stanovisek.“ (strategie Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2002–2006)

Po výzvě této strategie adresované agentuře EU-OSHA, aby zřídila Evropské observatorium rizik, následovala další strategie Společenství na období 2007–2012, která zdůrazňovala význam předjímání rizik a vyzvala observatorium agentury k přijetí řady iniciativ.

Nejnovější evropská strategie, strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014–2020, se tímto tématem také zaobírá a vyzývá k podpoře šíření zjištění Evropského observatoria rizik.

Jak Evropské observatorium rizik funguje

Přínos Evropského observatoria rizik spočívá v tom, že shromažďuje a analyzuje informace a zasazuje je do kontextu (zejména ve vztahu k evropské sociální agendě a strategii Společenství), zjišťuje trendy za účelem „předjímání změn“ a efektivně informuje o klíčových otázkách své cílové publikum: tvůrce politikvýzkumné pracovníky. Kromě toho se snaží podněcovat debatu a úvahy mezi subjekty zainteresovanými na činnosti agentury EU-OSHA a poskytovat platformu pro diskuzi mezi odborníky a tvůrci politik na různých úrovních.

Informace potřebné pro identifikaci nových a vznikajících rizik mohou pocházet z různých zdrojů, jako jsou údaje z oficiálních rejstříků, odborná literatura, odborné prognózy nebo údaje z průzkumů. Abychom pokryly všechny tyto možné zdroje informací, organizujeme naši činnost ve třech základních oblastech: