Tiskové zprávy

10/08/2020

© EU-OSHA

Barometr BOZP je prvním nástrojem pro vizualizaci dat s aktuálními informacemi o stavu a trendech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v evropských zemích.

Zahrnuje čtyři skupiny ukazatelů týkajících se řady témat BOZP, jako jsou orgány působící v oblasti BOZP, vnitrostátní strategie, pracovní podmínky a statistiky týkající se BOZP. Umožňuje vizualizaci a porovnávání dat, vytváření grafických objektů a stahování zpráv o konkrétních tématech.

Nyní můžete generovat podrobné zprávy o jednotlivých zemích, které obsahují údaje o všech ukazatelích v kostce.

30/07/2020

© Arpad Pinter / PIXELTASTER

Policista, recepční a podiatr s chronickou muskuloskeletální poruchou hovoří o svých zkušenostech ve studii o nejrozšířenějším celosvětovém zdravotním problému pracovníků.

Vystupují v souboru případových studií zkoumajících návrat do práce nebo setrvání v práci s chronickou muskuloskeletální poruchou, jako je bolest zad, krku, paží nebo nohou. Zpráva analyzující tyto studie zdůrazňuje, že cenní zaměstnanci s chronickou muskuloskeletální poruchou by i nadále měli být vnímáni jako „přínos, ne problém“.

28/07/2020 - 01:15
Nová zpráva Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) shrnuje výstupy rozsáhlého projektu, který se zabývá expozicí biologickým činitelům na pracovišti a souvisejícími účinky na zdraví. Přestože projekt probíhal před pandemií COVID-19, jeho výsledky jsou vzhledem k současné globální situaci vysoce relevantní. Výsledky zahrnují dotčená odvětví, zranitelné skupiny, nově vznikající rizika a monitorovací systémy.
23/06/2020

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

Fyzicky náročná práce, jako je manipulace s pacienty, je významným rizikovým faktorem pro muskuloskeletální poruchy, a tyto poruchy jsou tudíž mezi zdravotnickými pracovníky rozšířeným důvodem ke znepokojení. Zdravotničtí pracovníci si často stěžují na bolesti zad a horních končetin. Jak tedy řešit problematiku muskuloskeletálních poruch ve zdravotnictví?

Náš diskusní dokument přináší přehled muskuloskeletálních poruch na zdravotnických pracovištích, zkoumá rizikové faktory a rozebírá efektivní opatření v oblasti prevence, zmírňování a řízení muskuloskeletálních poruch.

09/06/2020

© iStock.com/andresr

Nová zpráva shrnuje zjištění víceletého projektu agentury EU-OSHA zaměřeného na výzkum, politiky a praxi v oblasti prevence muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací, a to s cílem podpořit rozvoj strategií pro řešení tohoto velmi častého problému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích v Evropě.

Pages

Pages