Kdo využívá výsledky práce agentury EU-OSHA?

Mikropodniky a malé a střední podniky

Agentura EU-OSHA byla zřízena s jednoduchým a podstatným záměrem: učinit z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci. Jejím cílem je zlepšování úrovně znalostí a zvyšování povědomí o rizicích na pracovišti a podpora zlepšení v oblasti BOZP, oslovování tvůrců politik, podniků a pracovišť a poskytování spolehlivých informací a praktických nástrojů.

Mikropodniky a malé a střední podniky představují většinu podniků v Evropě, přičemž samotných mikropodniků je překvapivých 95 %. To je důvod, proč jsou malé a střední podniky (MSP), a zejména pak mikropodniky a malé podniky, klíčovými cílovými skupinami agentury EU-OSHA: představují více než polovinu pracovní síly v EU a navíc se potýkají s nepřiměřeně vysokým procentním podílem nehod a dalších problémů v oblasti BOZP. Zatímco větší podniky investují do politik v oblasti BOZP ve stále rostoucí míře, v mnohých MSP tomu tak evidentně není. Možnou příčinou je domnělý nebo skutečný nedostatek zdrojů a často nedostatečná výměna informací ohledně účinného řízení BOZP.

 © EU-OSHA Photo Competition 2009 / Georgy Velichkov

V roce 2001 zavedla EU pro MSP speciální programy financování, neboť se ukázalo, že tyto podniky jsou „motorem“ Evropy a potřebují podporu. Agentura EU-OSHA se na výzvu Evropského parlamentu těchto programů ujala, přičemž zavedla souběžný program probíhající v letech 2001 až 2003.

Jen za první rok fungování tohoto programu podpořila agentura 51 projektů prostřednictvím grantů ve výši od 25 000 do 190 000 EUR a v celkové hodnotě 5 milionů EUR. V rámci této iniciativy využilo pomoci více než půl milionu MSP a bylo poskytnuto více než 15 000 hodin školicích kurzů a seminářů zaměřených na povědomí o rizicích a osvědčené postupy. Není překvapením, že popularita tohoto programu rostla a ve druhém roce ho využilo až 700 000 MSP.

Díky těmto programům financování mohla agentura EU-OSHA v počátečních letech působení oslovit mnoho MSP v rámci celé Evropy, přičemž se jí podařilo nejen zvýšit povědomí o BOZP, ale i zviditelnit svou činnost mezi podniky, kterým se snaží pomáhat.

Mikropodniky a malé podniky patří i nadále mezi hlavní subjekty využívající výsledky práce agentury EU-OSHA. Důležitou součástí úsilí agentury EU-OSHA v rámci pomoci malým podnikům se staly její stěžejní kampaně Zdravé pracoviště, kterým předcházela iniciativa Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, organizovaná agenturou od roku 2000, a navazující informační kampaně v oblasti BOZP. Cílem těchto dvouletých kampaní je zvýšit povědomí o vybraných tématech týkajících se BOZP prostřednictvím sdílení osvědčených postupů a přípravy a šíření informačních materiálů a praktických nástrojů a zdrojů. Veškeré materiály využívané při kampaních jsou navrženy tak, aby byly snadno srozumitelné a volně použitelné, čímž vyhovují potřebám malých podniků, pro které může být složité vyhradit si na BOZP čas a finanční zdroje.

První z těchto dvouletých kampaní zahájená v roce 2008 se zaměřila na hodnocení rizik, které je alfou a omegou veškerých účinných postupů v oblasti BOZP. V rámci této kampaně vznikla platforma pro on-line interaktivní hodnocení rizik (OiRA). Nástroj OiRA je určen konkrétně k tomu, aby podporoval mikropodniky a malé podniky. Umožňuje vytvoření on-line odvětvových nástrojů, s jejichž využitím lze rizika účinně hodnotit a řídit. Nástroj OiRA již pomohl mnoha tisícům malých podniků v provádění hodnocení rizik jednoduchým a nákladově efektivním způsobem.

© EU-OSHA – Konference na vysoké úrovni na téma bezpečnost a ochrana zdraví v mikropodnicích a malých podnicích pořádaná agenturou EU-OSHA – 19. června 2018, Brusel

V červnu 2018 uspořádala agentura EU-OSHA v Bruselu konferenci zaměřenou na zlepšení úrovně BOZP v malých podnicích v Evropě. Zainteresované subjekty působící na úrovni EU a na vnitrostátní nebo mezinárodní úrovni projednávaly závěry tříletého projektu SESAME (Safe Small and Micro Enterprises neboli bezpečné malé podniky a mikropodniky). Hlavní doporučení spočívalo v zapojení všech zainteresovaných stran a v důkladné koordinaci jejich úsilí při oslovování mikropodniků a malých podniků. Přínosem tohoto projektu bylo rovněž shromáždění četných příkladů správné praxe přizpůsobených potřebám mikropodniků a malých podniků ve více než 60 odvětvích.

Kdo další?

Ačkoli MSP představují hlavní cílovou skupinu využívající výsledky práce agentury EU-OSHA, nejsou v žádném případě jedinými subjekty, které z ní mají prospěch. Patří mezi ně také:

  • tvůrci politik na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni,
  • pracovníci a zaměstnavatelé a jejich zástupci,
  • odborníci na BOZP a výzkumní pracovníci v oblasti BOZP,
  • národní vlády.

Z výsledků práce agentury EU-OSHA má nepochybně přínos velmi vysoký počet subjektů. Cíl agentury však zůstává stále stejně jasný a zásadní: učinit z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci.