Transport- och lagringsverksamhet – belägg från den europeiska företagsundersökningen av nya och framväxande risker (Esener)

Keywords:

Det breda spektrumet av verksamheter inom transport- och lagringsbranschen medför olika typer av risker för arbetskraften, vilket kräver målinriktade arbetsmiljöstrategier.

Den här rapporten sprider kunskap om hur arbetsmiljöstyrningen ser ut inom branschen i Europa genom att ta upp resultaten från de tre undersökningsomgångarna och komplettera dem med intervjuer med branschföreträdare. I rapporten identifieras några av de viktigaste faktorerna som påverkar arbetsmiljöstyrningen, till exempel företagets storlek och ledningens engagemang, samt de främsta yrkesrelaterade riskfaktorerna och hälsoproblemen för arbetskraften.

Branschspecifika riktlinjer för politiska åtgärder presenteras med avseende på de främsta arbetsmiljöriskerna och hälsoeffekterna samt fortbildning och arbetstagarnas medbestämmande.

Ladda ner in: en