Irland: Undanröjer risker som orsakas av damm från respirabel kristallin kvarts i byggsektorn

Keywords:
Europeiska utmärkelsen för goda exempel på arbetsmiljöåtgärder 2018–2019
Organisation som tilldelats hedersomnämnande 

Det cancerframkallande ämnet respirabel kristallin kvarts är en mycket vanlig risk på byggplatser.

Detta problem bestämde sig BAM Irelands högsta ledning att göra något åt och identifierade riskerna för att arbetstagarna skulle utsättas för det här ämnet på företagets arbetsplatser samt olika sätt att minimera riskerna. Många risker undanröjdes redan på konstruktionsstadiet genom att material som innehöll kvarts och verksamheter som genererade kvarts ersattes med säkrare alternativ. Dessutom förbättrades städrutiner och personlig skyddsutrustning och efterlevnaden övervakades regelbundet.

Under upphandlingsfasen slog företaget fast att ett av kraven för underleverantörer var att dammutsug för respirabel kristallin kvarts skulle användas vid källan. Företaget samarbetade med en välkänd tillverkare av professionella verktyg för att ge underleverantörer möjlighet att köpa sådana verktyg.

De insatser som genomfördes för att öka medvetenheten säkerställde att samtliga arbetstagare kände till riskerna och fördelarna med att följa säkerhetsriktlinjerna, vilket ledde till en bättre arbetsmiljö och förebyggande kultur.

 

Ladda ner in: en | is |