Exponering för biologiska agenser och relaterade hälsoproblem inom åkerbruk

Keywords:

Detta diskussionsunderlag innehåller forskningsresultat som bekräftar att personer som arbetar inom åkerbrukssektorn, t.ex. jordbrukare, odlare och växthusarbetare, löper stor risk att exponeras för biologiska agenser på arbetsplatsen. Arbetets karaktär gör att dessa personer regelbundet kommer i kontakt med en mängd olika biologiska agenser, och det är därför vanligt med arbetsrelaterade sjukdomar inom denna sektor.

I diskussionsunderlaget redogörs för vilka hälsoeffekter sådan exponering leder till, vilka arbetstagare som är mest utsatta samt framväxande risker. Här finns exempel på framgångsrika politiska åtgärder som för närvarande vidtas i Europa samt förslag på hur de förebyggande åtgärderna kan förbättras.

 

 

Ladda ner in: bg | el | en | lt |