Sammanfattning: Analysrapport om goda exempel på arbetsmiljöåtgärder och företags stödbehov

Keywords:

Denna publikation sammanfattar en rapport som undersöker arbetsplatsmetoder som tillämpats av 36 företag – av skiftande storlek och inom olika branscher – för att möta de utmaningar som en åldrande arbetskraft står inför. Den tar upp hur man gör för att antingen hålla kvar äldre arbetstagare längre tid i arbetslivet eller förbättra hälsa och välmående för alla anställda oavsett ålder. Motivationsfaktorer och drivkrafter bakom metoder och riktlinjer diskuteras, liksom också framgångsfaktorer för genomförande och de utmaningar som förknippas med detta. Fallstudierna belyser det faktum att mikro- och småföretag möter särskilda svårigheter vid införande av sådana metoder. Rapporten föreslår olika typer av stöd som skulle hjälpa arbetsplatser och ger rekommendationer för framtida åtgärder.

Ladda ner in: en