Jobba hos oss

Vår personal här på EU-Osha arbetar i en stimulerande multinationell arbetsmiljö. Vårt kontor finns i den spännande kulturstaden Bilbao.

Här på EU-Osha har vi alla möjliga jobbprofiler, men samtliga våra anställda − från projektledare till kommunikationsansvariga och handläggare − har den kompetens, drivkraft och entusiasm som vi behöver för att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på.

Läs mer om en EU-karriär på Europeiska rekryteringsbyråns (Epso) webbplats.

 

Who we employ

Medborgare i EU:s 27 medlemsländer samt Island, Liechtenstein och Norge (parter i EES-avtalet) kan ansöka om lediga tjänster vid EU-Osha.

EU-Osha tillämpar principen om lika möjligheter vid anställning. Vi tar gärna emot ansökningar, anställda och praktikanter utan åtskillnad på grund av kön, hudfärg, ras, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller tro, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionsvariation, nationalitet, ålder, sexuell läggning eller könsidentitet.

Reserve lists

Reservlistor består av sökande som klarat ett urvalsförfarande för specifika befattningar (se ”Vacancies – Completed”).

Reservlistor är giltiga under en viss period och kan förlängas. Sökande på giltiga reservlistor kan erbjudas arbete i enlighet med byråns behov.

För vissa befattningar kan EU-Osha använda Epsos databas.

Vacancies - Open

Vacancies - Evaluation underway

Vacancies - Completed

Spontaneous applications

Vi välkomnar ansökningar som svar på specifika jobb- eller praktikannonser, men godtar inte spontana ansökningar.

Vi bekräftar därför inte mottagande av eller besvarar spontana ansökningar eller förfrågningar om praktiktjänstgöring.

Data Protection and Legal Remedies

1. UPPGIFTSSKYDD

EU-Osha respekterar sina sökandes integritet och behandlar deras personuppgifter i enlighet med förordning (EU) 2018/1725. Detta gäller i synnerhet sekretessen och säkerheten kring sådana uppgifter. De personuppgifter som EU-Osha begär av de sökande i samband med ett urvalsförfarande kommer att behandlas i enlighet med meddelandet om skydd av personuppgifter som rör urvals- och rekryteringsförfaranden.

Sökande ska beviljas tillgång till alla sina personuppgifter som behandlas inom ramen för ett urvalsförfarande. De registrerade bör särskilt få tillgång till sina utvärderingsresultat från alla skeden av urvalsförfarandet (förhandsurval, intervju och skriftliga prov), såvida inte det undantag som anges närmare i artikel 6 i bilaga III till tjänsteföreskrifterna kan tillämpas.

Detta undantag kan innebära att tillgång inte bör beviljas vare sig för jämförande uppgifter om andra sökande (jämförbara resultat) eller för enskilda yttranden från ledamöterna i urvalskommittén.

2. RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER

Sökande som inte fått tillträde till urvalsförfarandet

Begäran om omprövning

En sökande som anser att ett fel har begåtts i samband med att han eller hon inte fick delta i ett visst urvalsförfarande (dvs. den sökande uppfyller inte de behörighetskrav som anges i meddelandet om ledig tjänst) kan begära att få sin ansökan omprövad genom att inom fem kalenderdagar (med början en månad efter sista ansökningsdag) skicka en begäran om omprövning, med angivande av numret på det berörda urvalsförfarandet, till ordföranden för urvalskommittén, helst via e-post: recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.

Urvalskommittén omprövar då ansökan och meddelar berörd sökande om sitt beslut inom 10 arbetsdagar från det att begäran mottagits.

Klagomål

Om urvalskommittén bekräftar det ursprungliga beslutet att inte låta den sökande delta i urvalsförfarandet kan den sökande lämna in ett klagomål enligt artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna till den verkställande direktören för Europeiska arbetsmiljöbyrån, helst via e-post till följande adress: recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.

Klagomålet ska lämnas in inom tre månader från mottagandet av meddelandet om beslutet till den sökande. Den verkställande direktören ska delge den sökande sitt motiverade beslut inom fyra månader från och med den dag då klagomålet lämnades in. Om inget svar på klagomålet har mottagits vid utgången av denna period ska detta anses utgöra ett underförstått beslut om att avslå klagomålet, vilket kan överklagas enligt artikel 91 i tjänsteföreskrifterna.

Om klagomålet avslås, kan en sökande i enlighet med artikel 270 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 91 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda vid unionen överklaga beslutet till Europeiska unionens tribunal

The General Court of the European Union   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Luxemburg

Klagomål kan också lämnas till Europeiska ombudsmannen enligt artikel 228 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och enligt de villkor som föreskrivs i Europaparlamentets beslut av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (EGT L 113, 4.5.1994).

Sådana klagomål ska riktas till

European Ombudsman   
1 Avenue du Président Robert Schuman   
CS 30403   
F- 67001 Strasbourg Cedex.

Observera att klagomål till Europeiska ombudsmannen inte har någon suspensiv verkan på de tidsfrister som fastställs i artiklarna 90.2 och 91 i tjänsteföreskrifterna. Observera också att de sökande, innan de lämnar in ett klagomål till ombudsmannen, måste ha lämnat in ett klagomål till EU-Osha enligt artikel 90.2 och ha fått ett negativt svar.

Sökande som fått tillträde till urvalsförfarandet men uteslöts i något senare skede

Sökande som har fått tillträde till urvalsförfarandet, men som har uteslutits i ett senare skede, t.ex. sökande som inte kallats till intervjuer eller prov, sökande som inte har godkänts vid prov eller intervju och slutligen sökande som inte förts upp på reservlistan, kan inte begära omprövning av urvalskommitténs beslut att utesluta dem från urvalsförfarandet, men kan använda de förfaranden som föreskrivs i artiklarna 90.2 och 91 i tjänsteföreskrifterna. Sökande kan också lämna in ett klagomål till Europeiska ombudsmannen enligt ovan.

Om klagomålet avslås, kan en sökande i enlighet med artikel 270 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 91 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda vid unionen överklaga beslutet vid Europeiska unionens tribunal:

The General Court of the European Union   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Luxemburg

Enquiries

Om du har frågor, ta vid rekrytering kontakt med personalavdelningen på osha.europa.eu