Work-related musculoskeletal disorders summary

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą: od badań do praktyki. Jakie wnioski można wyciągnąć?

Keywords:
Pomimo licznych inicjatyw mających na celu zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego związanym z pracą, częstotliwość ich występowania w UE utrzymuje się na wysokim poziomie. Niniejsze sprawozdanie podsumowuje wyniki zakrojonego na szeroką skalę projektu badającego przyczyny takiego stanu rzeczy i określającego braki zarówno w polityce, jak i we wdrażaniu skutecznych środków w miejscu pracy.
Projekt ten składał się z trzech elementów: przeglądu literatury fachowej, analizy 142 krajowych inicjatyw politycznych i badania jakościowego mającego na celu określenie sposobów rozwiązywania w praktyce problemu zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w miejscach pracy. W sprawozdaniu wyciągnięte są wnioski z tych trzech elementów, wskazujące przeszkody, jak i czynniki decydujące o skuteczności działań w obszarze zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą oraz formułuje się kilka zaleceń począwszy od polityki aż po miejsce pracy.
Pobierzin: en