Streszczenie – wartość bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koszty społeczne urazów i chorób związanych z pracą

Keywords:

W sprawozdaniu znajdują się szczegółowe dane na temat drugiego etapu projektu EU-OSHA mającego na celu ocenę kosztów urazów, chorób i zgonów związanych z pracą na szczeblu europejskim. W celu oceny kosztów opracowywane są dwa podejścia:

  1. podejście oddolne oparte na indywidualnych składnikach kosztów – koszty bezpośrednie, pośrednie i niematerialne
  2. podejście odgórne oparte na danych międzynarodowych dotyczących obciążenia ekonomicznego z powodu urazów i chorób.

Ocenę kosztów oparto na danych z pięciu krajów: Finlandii, Niemiec, Holandii, Włoch i Polski – udostępniły one ich wystarczająco dużo i reprezentują one zróżnicowanie geograficzne, branże przemysłowe i systemy społeczne w Europie. Porównano wyniki każdego modelu przy uwzględnieniu jego mocnych i słabych stron; badane są również skutki dla decydentów.

Pobierz in: cs | da | de | el | en | et | fi | fr | it | lt | lv | mt | pl | ro | sl | sv |