Kampania na lata 2018-19: „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”

Future Healthy Workplaces Campaigns

Narażenie na substancje niebezpieczne jest bardziej powszechne w miejscach pracy w Europie, niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Substancje niebezpieczne w miejscu pracy mogą powodować najróżniejsze problemy zdrowotne i choroby, a także stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Celem zaplanowanej na lata 2018–2019 kampanii jest zwiększanie świadomości w zakresie zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania tym zagrożeniom.

Cele kampanii

 • zwiększanie świadomości na temat znaczenia zapobiegania zagrożeniom związanym z substancjami niebezpiecznymi, w celu wyeliminowania powszechnych błędnych wyobrażeń na ten temat;
 • propagowanie oceny ryzyka przez udzielanie informacji na temat praktycznych narzędzi i tworzenie okazji do wymiany dobrych praktyk, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • wykluczenia lub zastępowania substancji niebezpiecznych w miejscu pracy;
  • hierarchii środków zapobiegawczych (tj. przestrzegania hierarchii określonej w przepisach, tak aby zawsze wybierano najskuteczniejszy rodzaj środka);
 • pogłębienie wiedzy o zagrożeniach związanych z narażeniem na działanie substancji rakotwórczych w miejscu pracy przez wspieranie wymiany dobrych praktyk. EU-OSHA jest sygnatariuszem umowy, w której zobowiązała się do udziału w Planie działań UE na rzecz eliminacji substancji rakotwórczych;
 • zwrócenie się ku grupom pracowników o szczególnych potrzebach i podwyższonym stopniu ryzyka przez dostarczanie dostosowanych do konkretnych potrzeb informacji i przykładów dobrych praktyk. Ryzyko to może być zwiększone z powodu braku doświadczenia pracowników lub ich niedoinformowania, faktu, iż pracownicy są fizycznie mniej odporni lub że często zmieniają miejsca pracy bądź pracują w sektorach, w których świadomość problemu jest niewielka. Ryzyko może też być związane ze zwiększoną lub inną wrażliwością fizjologiczną (np. młodych stażystów, kobiet w porównaniu z mężczyznami itp.).
 • pogłębienie znajomości obowiązujących już ram legislacyjnych, które chronią pracowników, a jednocześnie zwrócenie uwagi na rozwój polityki.

Uzasadnienie

Chociaż istnieje wiele przepisów prawnych, mających na celu ochronę pracowników przed szkodliwymi substancjami, substancje te nadal stanowią główne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Mnóstwo osób w Unii Europejskiej jest narażonych na działanie szkodliwych substancji w miejscu pracy. Co więcej, ponieważ zagrożeń często nie widać lub niezbyt dobrze rozumie się ich przyczynę – mogą być spowodowane wyziewami czy pyłem albo też do narażenia może dojść przypadkowo – możliwe jest, że nie zostaną odpowiednio potraktowane. Często działania podejmuje się zbyt późno.

Jednak podejmując współpracę, kierownictwo i pracownicy mogą stworzyć solidną kulturę profilaktyki, w której zastępowanie jest częścią zapobiegania i ochrony. Pełna ocena ryzyka jest kluczowym etapem w tym procesie.

Wydarzenia w ramach kampanii

Najważniejsze daty w kampanii to:

 • Spotkanie partnerstwa UE: marzec 2018 r.
 • Początek kampanii i rozpoczęcie Konkursu Dobrych Praktyk: kwiecień 2018 r.
 • Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy: październik 2018 r.
 • Konkurs filmowy „Zdrowe miejsca pracy”: listopad 2018 r.
 • Impreza poświęcona wymianie dobrych praktyk: drugi kwartał 2019 r.
 • Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy: październik 2019 r.
 • Konkurs filmowy „Zdrowe miejsca pracy”: listopad 2019 r.
 • Spotkanie na szczycie w ramach kampanii „Zdrowe miejsca pracy” i uroczystość wręczenia nagród w Konkursie Dobrych Praktyk: listopad 2019 r.

Kto może wziąć udział? Jak można wziąć udział?

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych tematem zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. W szczególności do zabrania głosu w kampanii zachęcamy następujące grupy:

 • krajowe punkty centralne EU-OSHA i ich sieci;
 • partnerów społecznych (europejskich i krajowych);
 • sektorowe komitety ds. dialogu społecznego;
 • podmioty kształtujące politykę (na szczeblu europejskim i krajowym);
 • duże przedsiębiorstwa, federacje branżowe i stowarzyszenia MŚP;
 • instytucje europejskie i ich sieci (Europejska Sieć Przedsiębiorczości);
 • europejskie organizacje pozarządowe;
 • specjalistów ds. BHP i ich stowarzyszenia;
 • środowisko naukowe zajmujące się zagadnieniami związanymi z BHP;
 • inspekcje pracy i ich stowarzyszenia;
 • media.

Istnieje wiele sposobów, w jakie możesz się zaangażować, (samodzielnie lub w ramach organizacji), na przykład można:

 • zwiększać świadomość przez rozpowszechnianie materiałów związanych z kampanią;
 • organizować imprezy i działania;
 • stosować praktyczne narzędzia i promować korzystanie z nich;
 • zostać oficjalnym partnerem kampanii;
 • odwiedzić stronę internetową kampanii i śledzić hasztag kampanii #EUhealthyworkplaces w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIn).

Pomoc praktyczna

Na stronie internetowej kampanii www.healthy-workplaces.eu można znaleźć bogaty wybór materiałów poświęconych kampanii, w tym m.in:

 • wyczerpujący przewodnik po kampanii;
 • szereg biuletynów informacyjnych dotyczących najważniejszych tematów;
 • praktyczne narzędzie elektroniczne udzielające wskazówek na temat zarządzania substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy;
 • bazę danych zawierającą studia przypadków, narzędzia i inne materiały dotyczące dobrych praktyk;
 • prezentacje, plakaty, ulotki i infografiki, które można wykorzystać do promowania kampanii;
 • zestaw narzędzi wspierających prowadzenie działań w ramach kampanii;
 • bazę danych poświęconą materiałom audiowizualnym służącym zwiększaniu świadomości oraz animowane filmy o Napo;
 • pomocne linki.