EU-OSHA darba drošības un veselības aizsardzības terminoloģijas daudzvalodu tēzaurā ir uzskaitīti vārdi, kas sagrupēti hierarhijā. Tas ietver šo vārdu sinonīmus un antonīmus, kā arī dažas definīcijas. Lejupielādējiet visus EU-OSHA tēzaura terminus Excel formātā.

Lejupielādēt InfoLejupielādējiet visus EU-OSHA tēzaura terminus Excel formātā. Izvēlieties valodu no lodziņa. Български Čeština Dansk Deutsch Eesti Ελληνικά English Español Français Hrvatski Íslenska Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Malti Nederlands Norsk Polski Português Română Slovenčina Slovenščina Suomi Svenska Download now

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62033D

Info -

"Kopienas stratēģija attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību darbā (2007.–2012. gads)"

Definition:

ilgtermiņa stratēģija negadījumu skaita darbā un arodslimību ilgstošas samazināšanās panākšanai ES, tostarp kvantitatīvi mērķi un prioritātes, kā arī Kopienas stratēģijas saistībā ar drošību un veselības aizsardzību darbā laikposmam no 2002. līdz 2006. gadam turpināšana

Term reference

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1338/2008 (2008. gada 16. decembris) attiecībā uz Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā (Dokuments attiecas uz EEZ), CELEX:32008R1338

Translations

 • Български: стратегия на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007–2012 г.
 • Čeština: strategie Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007–2012
 • Dansk: samfundsstrategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2007-2012
 • Deutsch: Gemeinschaftsstrategie für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 2007-2012
 • Ελληνικά: Κοινοτική Στρατηγική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία 2007-2012
 • English: Community Strategy 2007-2012 on Health and Safety at Work
 • Español: estrategia comunitaria de seguridad y salud en el trabajo (2007-2012)
 • Eesti: ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia aastateks 2007–2012
 • Suomi: yhteisön työterveys- ja työturvallisuusstrategia vuosiksi 2007–2012
 • Français: Stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail
 • Hrvatski: strategija Zajednice o zdravlju i sigurnosti na radu za razdoblje 2007. – 2012.
 • Magyar: a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos közösségi stratégia 2007 és 2012 között
 • Íslenska: Stefna Bandalagsins 2007-2012 í vinnuvernd
 • Italiano: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro
 • Lietuvių: 2007–2012 m. Bendrijos darbuotojų sveikatos ir saugos strategija
 • Latviešu: "Kopienas stratēģija attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību darbā (2007.–2012. gads)"
 • Malti: Strateġija Komunitarja 2007-2012 għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol
 • Dutch: communautaire strategie 2007-2012 voor de gezondheid en veiligheid op het werk
 • Norwegian: EUs strategiplan for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2007–2012
 • Polski: Wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012
 • Português: estratégia comunitária para a saúde e a segurança no trabalho 2007-2012
 • Română: Strategia comunitară 2007-2012 privind sănătatea și securitatea în muncă
 • Slovenčina: stratégia Spoločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na obdobie rokov 2007 – 2012
 • Slovenščina: strategija Skupnosti 2007–2012 za zdravje in varnost pri delu
 • Svenska: gemenskapens arbetsmiljöstrategi 2007–2012