Turi grožos bīstamās vielas
Ekspozīcija
Ekspozīcija
Īpaši augsta riska n...
Īpaši augsta riska nozares
Ietekme uz veselību
Ietekme uz veselību

Īpaši augsta riska nozares info

Bīstamās vielas ir visās nozarēs — gan tādās tradicionālās nozarēs kā lauksaimniecība, ražošana vai celtniecība, gan tādās jaunās nozarēs kā reciklēšana vai aprūpe mājās. Jaunu tehnoloģiju, nozaru paplašināšanās un darba organizēšanas veida izmaiņu dēļ ķīmiskie aģenti var radīt lielāku risku. Par bīstamo vielu ekspozīciju tika ziņots dažādās nozarēs ar šādu procentuālo daudzumu:

62lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 52Ražošana 51Celtniecība, atkritumu apsaimniekošana, ūdensapgāde un elektroapgāde

Risks konkrētās grupās info

Noteiktas darbinieku grupas var būt pakļautas lielākam bīstamo vielu ekspozīcijas riskam darbavietā viņu pieredzes vai informētības trūkuma vai fiziskās neaizsargātības dēļ. Lielākam riskam ir pakļauti arī cilvēki, kuri bieži maina darbavietas vai veic pagaidu vai neoficiālu darbu. Arī citi darbinieki dažādu iemeslu dēļ noteiktos laikposmos var būt neaizsargāti, piemēram, veicot augsta riska neregulārus darbus, tādus kā tehniskā apkope.

Sievietes
Gados jauni darbinieki
Migrējošie darbinieki
Cilvēki, kuri veic pagaidu vai neoficiālu darbu
Darbinieki, kuriem trūkst apmācības un informācijas

Kancerogēnās vielas info

Kancerogēno vielu ekspozīcija darbavietā veicina lielāko daļu letālo arodslimību ES. Daudzus nāves gadījumus varētu novērst. Eiropas Savienībā ir īpaši noteikumi darbinieku aizsardzībai — saskaņā ar Kancerogēnu un mutagēnu direktīvu darbiniekiem jānovērtē un jānovērš vai jāmazina kancerogēnu un mutagēnu ekspozīcija. EU-OSHA ir viena no sešiem partneriem, kas atbalsta iniciatīvu “Ceļvedis par kancerogēnām vielām”.

Apmēram 1,6 miljoniem Ik gadu Eiropā vēzi diagnosticē apmēram 1,6 miljoniem cilvēku darbspējīgā vecumā.

Vairāk nekā 120 000 cilvēkuTiek lēsts, ka ES vairāk nekā 120 000 cilvēku gadā saslimst ar vēzi kancerogēnu vielu arodekspozīcijas dēļ.

Aptuveni 80 000 cilvēku Katru gadu mirst aptuveni 80 000 cilvēku kancerogēnu vielu arodekspozīcijas dēļ.

Aptuveni 53% visu ar darbu saistīto nāves Aptuveni 53% visu ar darbu saistīto nāves gadījumu izraisa kancerogēnas vielas.

2,4 miljardus EUR Tiešās izmaksas kancerogēnu vielu arodekspozīcijas dēļ Eiropā veido 2,4 miljardus EUR.

 

Priekšrocības info

Visi ir ieguvēji, ja darba vietā tiek efektīvi pārvaldītas bīstamās vielas. Aktīva, iesaistoša drošības un veselības pārvaldība vairo uzņēmuma konkurētspēju, piemēram, uzlabojot produktivitāti.

  1. Labāka darbinieku veselība
  2. Mazāks ar slimību saistītas prombūtnes laiks
  3. Zemākas kontroles pasākumu, individuālo aizsardzības līdzekļu un veselības uzraudzības izmaksas
  4. Zemākas ugunsdrošības un sprādzienaizsardzības izmaksas
  5. Zemākas atkritumu likvidēšanas izmaksas
  6. Uzlabota reputācija klientu un patērētāju skatījumā

Ietekme uz veselību

To veselības problēmu skaitā, ko var izraisīt darbs ar bīstamām vielām, ir viegls acu un ādas kairinājums, kā arī smagas sekas, piemēram, iedzimti defekti un vēzis. Sekas var būt akūtas vai ilgtermiņa, un dažām vielām var būt kumulatīva iedarbība.

Ādas slimības
Alerģijas
Elpceļu slimības
Vēzis
Reproduktīvās sistēmas problēmas un iedzimti defekti
Smadzeņu un nervu sistēmas bojājums
Saindēšanās

Preventīvi pasākumi info

Lai aizsargātu darbiniekus no bīstamām vielām, vispirms ir jānovērtē riski. Pēc tam ir pēc iespējas maksimāli jānovērš vai jāsamazina riski. Eiropas tiesību aktos darbinieku aizsardzībai ir noteikta to pasākumu hierarhija, kas darba devējiem jāīsteno, lai kontrolētu bīstamu vielu radītos riskus.

Bīstamo vielu likvidēšana
Aizstāšana ar mazāk bīstamām vielām, ķīmiskiem produktiem vai procesiem
Tehniski pasākumi, piemēram, ventilācijas ieviešana
Organizatoriski pasākumi, piemēram, darba vietu nodalīšana
Individuālie aizsardzības līdzekļi

Turi grožos bīstamās vielas info

Gandrīz visās darbavietās ir bīstamās vielas. Miljoniem darbinieku Eiropā nonāk saskarē ar šķidrām, gāzveida vai cietām vielām, kas rada risku darbinieku veselībai vai drošībai.

Preventīvi paradumi
Riska novērtējums
Preventīvi pasākumi
Rīki un norādījumi
Tiesību akti

Close
Infographic image
Risks konkrētās grupās
Risks konkrētās grupās
Kancerogēnās vielas
Kancerogēnās vielas
Priekšrocības
Priekšrocības
Preventīvi pasākumi