Informācijas lapa Tiesiskais regulējums par bīstamām vielās darbavietās

Keywords:

Šajā informācijas lapā ir sniegts pārskats par tiesisko regulējumu, kas attiecas uz bīstamām vielām darbavietās Eiropas Savienībā, īpaši ņemot vērā trīs Eiropas direktīvas: DDVA Pamatdirektīvu, Ķimikāliju direktīvu (CAD) un Kancerogēnu un mutagēnu direktīvu (KMD).

Ir aprakstīti septiņi soļi līdz riska novēršanai, un ir nodrošināti daudzi bezmaksas interaktīvie e-rīki vieglākai riska novērtēšanai, piemēram, OiRA.

Turklāt ir minēts STOP princips, riska novēršanas hierarhija un pasākumi, kas jāveic pēc bīstamās vielas identificēšanas.

Lejupielādētin: bg | da | de | el | en | es | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |