Factsheet 39 - Respiratorâs sensitivitâtes palielinâtâji

Keywords:

Eiropas Nedçïai par darba droðîbu un veselîbu darbâ 2003. Aìentûra laiþ klajâ ziòu lapu sçriju, kas koncentrç uzmanîbu uz informâcijas sniegðanu par bîstamâm vielâm saistîbâ ar darba droðîbu un veselîbas aizsardzîbu. Respiratorâs sensitivitâtes palielinâtâji ir bioloìiskie un íîmiskie aìenti, kas var cilvçkiem izraisît alerìiskas elpvadu slimîbas. Ðî ziòu lapa iztirzâ svarîgas iezîmes, kas saistîtas ar ekspozicîju ðiem aìentiem un atbilstoðus preventîvus pasâkumus.

Lejupielādētin: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | sk | sl | sv |