Työpaikat

EU-OSHAssa työntekijät pääsevät nauttimaan innostavasta ja monikulttuurisesta työympäristöstä. Toimistomme sijaitsee rikkaasta kulttuurielämästään tunnetussa Bilbaossa.

EU-OSHAssa on monenlaisia toimenkuvia, mutta kaikilla meidän työntekijöillämme – projektipäälliköistä tiedottajiin ja hallintovirkamiehiin – on taitoja, halua ja intoa, joita me tarvitsemme tehdäksemme Euroopasta turvallisemman, terveellisemmän ja tuottavamman työskentelypaikan.

Lue lisää työmahdollisuuksista EU-elimissä EU:n henkilöstövalintatoimiston (EPSO) verkkosivustolta.

 

Who we employ

EU-OSHAn työpaikat ovat avoimia Euroopan unionin 27 jäsenvaltion sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan (ETA-sopimuksen allekirjoittaneet valtiot) kansalaisille.

Työnantajana EU-OSHA tarjoaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet. Otamme mielellään vastaan hakemuksia, työntekijöitä ja harjoittelijoita sukupuoleen, ihonväriin, rotuun, etniseen tai yhteiskunnalliseen taustaan, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, kansallisuuteen, ikään, sukupuoliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin katsomatta.

Reserve lists

Valintamenettelyn läpäisseistä hakijoista kootaan kutakin toimea varten varallaololuettelot (ks. Avoimet työpaikat – täytetyt toimet).

Varallaololuettelot ovat voimassa tietyn ajanjakson, jota voidaan jatkaa. Varallaololuetteloon valituille hakijoille voidaan tarjota työtä viraston henkilöstötarpeen mukaan.

Joidenkin toimien täyttämisessä EU-OSHA voi hyödyntää EPSOn tietokantaa.

Vacancies - Open

Vacancies - Evaluation underway

Vacancies - Completed

Spontaneous applications

Toivotamme tervetulleiksi hakemukset työ- tai harjoitteluilmoituksiin, mutta emme ota vastaan oma-aloitteisia hakemuksia.

Siksi emme toimita vastaanottoilmoitusta tai vastaa oma-aloitteisiin työtä tai harjoittelua koskeviin hakemuksiin ja pyyntöihin.

Data Protection and Legal Remedies

1. TIETOSUOJA

EU-OSHA kunnioittaa hakijoidensa yksityisyyttä ja käsittelee heidän henkilötietojaan asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti. Tämä koskee erityisesti kyseisten tietojen luottamuksellisuutta ja tietoturvaa. Henkilötietoja, joita EU-OSHA pyytää hakijoilta valintamenettelyn yhteydessä, käsitellään valinta- ja rekrytointimenettelyjä koskevan tietosuojaselosteen mukaisesti.

Hakijoiden on voitava tutustua kaikkiin henkilötietoihinsa, joita käsitellään valintamenettelyn yhteydessä. Rekisteröidyille olisi erityisesti annettava mahdollisuus tutustua arviointituloksiinsa valintamenettelyn kaikissa vaiheissa (esivalinta, haastattelu ja kirjalliset kokeet), paitsi jos voidaan soveltaa henkilöstösääntöjen liitteessä III olevassa 6 artiklassa tarkemmin määriteltyä poikkeusta.

Tämä poikkeus voi tarkoittaa sitä, että tutustumisoikeutta ei pitäisi myöntää muita hakijoita koskeviin vertaileviin tietoihin (vertailutulokset) eikä valintalautakunnan jäsenten yksilöllisiin lausuntoihin.

2. OIKEUSSUOJAKEINOT

Hakijat, joita ei ole hyväksytty valintamenettelyyn

Tarkastelupyyntö

Jos hakija katsoo, että on tehty virhe siinä, että häntä ei ole hyväksytty tiettyyn valintamenettelyyn (eli hakija ei täytä avointa virkaa koskevassa ilmoituksessa mainittuja kelpoisuusvaatimuksia), hän voi pyytää hakemuksensa uudelleenkäsittelyä lähettämällä viiden kalenteripäivän kuluessa (alkaen kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä) valintalautakunnan puheenjohtajalle osoitetun uudelleentarkastelupyynnön, jossa mainitaan kyseisen valintamenettelyn numero, mieluiten sähköpostitse osoitteeseen recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.

Valintalautakunta käsittelee hakemuksen uudelleen ja ilmoittaa hakijalle päätöksestään 10 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Valitukset

Jos valintalautakunta vahvistaa alkuperäisen päätöksen olla hyväksymättä hakijaa valintamenettelyyn, hakija voi tehdä henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan mukaisen valituksen Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston johtajalle, mieluiten sähköpostitse osoitteeseen recruitment [at] osha [dot] europa [dot] eu.

Valitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona ilmoitus hakijaa koskevasta päätöksestä on otettu vastaan. Johtajan on annettava hakijalle tiedoksi perusteltu päätöksensä neljän kuukauden kuluessa siitä, kun valitus on jätetty. Jos valitukseen ei ole tämän määräajan kuluessa saatu vastausta, sitä pidetään implisiittisenä hylkäyspäätöksenä, johon voi hakea muutosta henkilöstösääntöjen 91 artiklan mukaisesti.

Jos valitus hylätään, hakija voi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 270 artiklan ja virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 91 artiklan nojalla viedä asian unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi:

The General Court of the European Union   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Luxembourg

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 228 artiklan nojalla ja oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista 9. maaliskuuta 1994 tehdyn Euroopan parlamentin päätöksessä vahvistettujen edellytysten mukaisesti on mahdollista tehdä kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle (EUVL L 113, 4.5.1994).

Tällainen valitus on osoitettava seuraavaan osoitteeseen:

European Ombudsman   
1 Avenue du Président Robert Schuman   
CS 30403   
F- 67001 Strasbourg Cedex

On huomattava, että Euroopan oikeusasiamiehelle tehdyt valitukset eivät pidennä henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdassa ja 91 artiklassa asetettua valituksen tekemisen määräaikaa. On myös huomattava, että ehdokkaiden on ennen valituksen tekemistä oikeusasiamiehelle pitänyt tehdä valitus EU-OSHAlle 90 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja saada kielteinen vastaus.

Hakijat, jotka on hyväksytty valintamenettelyyn mutta jotka on suljettu pois jossain myöhemmässä vaiheessa

Valintamenettelyyn hyväksytyt hakijat, jotka on myöhemmin suljettu pois, kuten hakijat, joita ei ole kutsuttu haastatteluun/kokeisiin, hakijat, jotka eivät ole läpäisseet koe-/haastatteluvaihetta, sekä hakijat, joita ei ole otettu varallaololuetteloon, eivät voi pyytää valintalautakuntaa tarkastelemaan uudelleen päätöstä, joka on tehty heidän sulkemisestaan pois valintamenettelystä, mutta he voivat käyttää henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdassa ja 91 artiklassa säädettyjä menettelyjä. Hakijat voivat myös tehdä valituksen Euroopan oikeusasiamiehelle, kuten edellä on selitetty.

Jos valitus hylätään, hakija voi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 270 artiklan ja virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 91 artiklan nojalla viedä asian unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi:

The General Court of the European Union   
Rue du Fort Niedergrünewald   
L-2925 Luxembourg

Enquiries

Tiedustelut voi osoittaa rekrytoinnista vastaavalle henkilöstöosastolle osoitteessa osha.europa.eu.