You are here

Põhipunktid

20/07/2018

Kas töötate ohtlike ainetega või juhite töötajaid, kes nendega kokku puutuvad? Kas vajate riskihindamise ja -juhtimise lisateavet? Kui jah, vaadake EU-OSHA põhjalikku uut ohtlike ainete praktiliste vahendite ja suuniste andmebaasi, mis sisaldab viiteid liikmesriikide, ELi ja kolmandate riikide peamistele allikatele ja audiovisuaalsetele vahenditele. Selles on mitu uut juhtumiuuringut, mis loodi käimasoleva tervislike töökohtade kampaania raames ning on tõsielulised näited ohtlike ainete käitlemise heade tavade kohta.

12/07/2018

EU-OSHA on nüüd ülemaailmse kampaania „Vision Zero“ liige, aidates levitada sõnumit, et aegsasti võetud õigete meetmetega saab ennetada iga tööõnnetust, kutsehaigust ja kahju töökohal. Kampaania „Vision Zero“ pöörab tähelepanu kolmele aspektile: tööohutusele, tervisele ja igakülgsele heaolule töökohal. Mitmekülgne kampaania toob kasu igale töökohale, ettevõttele või tööstusharule kõigis maailma piirkonnis.

Selle kuulutas välja Rahvusvaheline Sotsiaalkindlustuse Assotsiatsioon (ISSA) tööohutuse ja töötervishoiu kongressil Singapuris.

02/07/2018

Austria „roheline eesistumisperiood“ edendab kestlikkust ja keskendub kolmele kogu ELi hõlmavale valdkonnale: julgeolek ja ränne, jõukuse ja konkurentsivõime kindlustamine digiteerimise kaudu ning stabiilsus naaberriikides. Eesistumise ajal kavatsetakse lõpule viia ka kantserogeenide direktiivi muutmise läbirääkimised.

Lisateave

26/06/2018

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuril on taas hea meel tõdeda, et suur arv ametlikke kampaania- ja meediapartnereid on liitunud agentuuri 2018.–2019. aasta kampaaniaga „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“.

Partnerite pühendumus ohtlike ainete ennetava haldamise edendamisele Euroopa töökohtadel aitab tagada kampaania õnnestumise, sest see pakub piisavalt võimalusi võrgustumiseks ja heade tavade jagamiseks.

Ametlikud kampaaniapartnerid

22/06/2018

Uues aruandes on ülevaade EU-OSHA uuest ESENER-2 tulemuste analüüsist, mis käsitles eelkõige psühhosotsiaalseid riske. Selgub, et Euroopa töötajate kaitsmisel selliste riskide eest on otsustava tähtsusega juhtkonna pühendumus ja töötajate kaasamine.

Oluline on ka riigi kontekst. Tugev majandus, head riiklikud tööohutuse ja tervishoiu algatused ning kultuuritegurid on kõik seotud psühhosotsiaalse riski parema juhtimisega.

Aruanne käsitleb ka nende tähelepanekute praktilist mõju.

19/06/2018

Tööohutuse ja -tervishoiu juhtimine mikro- ja väikeettevõtetes võib olla väga keeruline.

Millised on mikro- ja väikeettevõtetes tööohutuse ja töötervishoiu parandamiseks kõige tõhusamad strateegiad, tegevuskavad ja meetmed? Ja kuidas aidata ettevõtetel neid ellu viia?

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) koos poliitikakujundajate ja tööturu osapooltega pakub vastuseid Brüsselis toimuval kõrgetasemelisel konverentsil, kus keskendutakse tõendipõhistele soovitustele, mis toetuvad mikro- ja väikeettevõtete projekti uusimatele ulatuslikele aruannetele.

07/06/2018

EU-OSHA kaks uut väljaannet käsitlevad Euroopa töökohtades e-müügi kiire kasvu ja suutlikkust tõstvate ainete suurema kasutamise tõttu tekkivaid uusi tööohutuse ja töötervishoiu riske.

E-müük on kiire ja tiheda konkurentsiga, eesmärgiks suurem tõhusus ja väiksemad kulud. E-müügi kasvu jätkudes vaatleb väljaanne selle mõju töötajate heaolule, rõhutades ennetava juhtimise tähtsust.

25/05/2018

Mis raskustega puutuvad vähi üleelanud tööle naasmisel kokku? Mis probleemid võivad tekkida nende tööandjatel? EU-OSHA uuringute eesmärk on vastata nendele küsimustele ja välja selgitada, mida on vaja teha töölenaasmisega seotud edukaks sekkumiseks.

Tulemused avaldatakse iga-aastasel Euroopa vähivastase võitluse nädalal (25.–31. mai 2018) aruande, kokkuvõtte ja esitluste vormis.

Pages