Põhipunktid

Tööohutuse ja töötervishoiu spetsialistid tõstavad uues aruteludokumendis esile ennetusteenuste eeliseid ja puudusi Euroopa riikides. Dokumendis on ekspertide vaatenurk praegusele arutelule ettevõttesiseste ja -väliste ennetusteenuste rollist tööohutuse ja töötervishoiu eeskirjade järgimise tagamisel. Samuti soovitatakse dokumendis tõhustada ennetusteenuseid, sealhulgas rohkem...

Üldiselt on sidusrühmad väljendanud suurt rahulolu EU-OSHA tööga ning 87% teatas, et nad on rahul või väga rahul. Nende hinnang hõlmab ka EU-OSHA panust tööohutusse ja töötervishoidu: suurem teadlikkus tööohutuse ja töötervishoiu riskidest, suurem teadlikkus tööohutuse ja töötervishoiu riskide lahendustest ning parem tööohutus ja töötervishoid töökohal (positiivse vastuse andis...

Kõrgtehnoloogilise robootika ja tehisintellekti kasutamine ülesannete automatiseerimiseks muutub ELi töökohtades üha tavalisemaks. See võimaldab töötajatel delegeerida igapäevaseid ja riskantseid tegevusi suurema ohutuse ja oskuste arendamise eesmärgil, kuid sellega kaasnevad sellised probleemid nagu liigne sõltuvus, autonoomia kaotamine ja vajadus nõuetekohase väljaõppe järele...

Arvestades Euroopa vähivastase võitluse nädalat , mis toimub 25.–31. maini, avaldab EU-OSHA täiendavaid uurimismaterjale, mis aitavad võidelda tööga seotud vähktõve vastu. Pärast esimesi tulemusi Euroopa töötajate kokkupuute uuringust vähktõve riskitegurite kohta avaldab amet nüüd üksikasjaliku metoodikaaruande . Tuginedes Austraalia töökokkupuute uuringule ja kasutades...

Kiiresti muutuv töömaailm tekitab palju probleeme seoses tööohutuse ja töötervishoiu eeskirjade järgimisega. Selle olukorra parandamine on Euroopa ja riiklikul tasandil pikaajaline eesmärk. EU-OSHA analüüsis riiklike riiklike strateegiate seisu ning tööohutuse ja töötervishoiu nõuete täitmise toetamiseks võetud meetmeid viies erinevas riigis ning avaldas just esimese...

EU-OSHA poolt läbi viidud kogu ELi hõlmavas uuringus ESENER (uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuring) vaadeldakse, kuidas Euroopa töökohad juhivad tööohutuse ja töötervishoiu riske praktikas. Euroopa tuhandete ettevõtete ja organisatsioonide osalusel hõlmab ESENER psühhosotsiaalseid riske, digiteerimist ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise ajendeid ja...

Areng kestlikkuse suunas – näiteks ringmajanduse edendamine või kestlikud lepingud – võivad otseselt mõjutada tööohutust ja töötervishoidu. Et tagada ohutud ja tervislikud töötingimused Euroopa rohepöördel 2040. aastaks, on oluline lõimida tööohutuse ja töötervishoiu kaalutlused hästi kõigi asjakohaste poliitikavaldkondade kestlikkusalgatustesse. Tööohutust ja töötervishoidu...

Koostöös EU-OSHA riiklike teabekeskustega korraldataval tervislike töökohtade hea tava auhinnakonkursil tunnustatakse igat liiki organisatsioone kogu Euroopast, kes tutvustavad uuenduslikke lähenemisviise töötajate heaolu edendamiseks. Hea tava näited peaksid aktiivselt ennetama tööohutuse ja töötervishoiu riske, mis on seotud digitehnoloogiate kasutuselevõtuga töökohtadel...

Platvormitöö hõlmab mitmesuguseid töökohti ning töötajaid, kelle tööohutuse- ja töötervishoiuprobleemid on väga erinevad. Et täiendada olemasolevaid teadlikkuse suurendamise materjale selles kampaania „Tervislikud töökohad“ prioriteetses valdkonnas, jagab EU-OSHA järgmist: Infograafik , millel on kokkuvõtlikult esitatud faktid ja arvud, peamised sektorid, võimalused, probleemid...

EU-OSHA rõhutab tööohutuse ja töötervishoiu esiplaanil hoidmise tähtsust, osaledes 34ndal rahvusvahelisel töötervishoiu kongressil (ICOH) Marrakeshis. EU-OSHA analüüsib sümpoosionil tööohutuse ja töötervishoiu olukorda Euroopas , arutab töötajate vähktõve riskiteguritega kokkupuute uuringu tulemusi ning haldab teabestendi, mis tutvustab kongressil osalejatele kampaaniat „Ohutu...