You are here

Põhipunktid

14/03/2018

Uute prognooside kohaselt põhjustavad tööga seotud haigused Euroopas igal aastal 200 000 surmajuhtumit. Tööga seotud terviseprobleemid ja vigastused lähevad Euroopa Liidule igal aastal maksma 467 miljardit eurot. Seda oleks võimalik ära hoida õigete tööohutuse ja töötervishoiu strateegiate, poliitika ja tavadega. EU-OSHA prioriteediks on teadlikkuse tõstmine kõnealustest haigustest, sealhulgas tööga seotud vähist.

12/03/2018

Uus aruanne, milles analüüsitakse uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete teise uuringu (ESENER-2) tulemusi, vaatleb laiemalt Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu tavasid. Aruandes rõhutatakse, et kuigi traditsiooniliste ohutusriskidega tegeldakse kogu Euroopas üldjoontes hästi, siis tervise- ja psühhosotsiaalsete riskide haldamine nii heal tasemel ei ole. Tuleb suurendada praegust suundumust pöörata ulatuslikumat tähelepanu tervise- ja psühhosotsiaalsetele riskidele töötervishoiu ja tööohutuse hea tava osana.

08/03/2018

Rahvusvahelisel naistepäeval 8. märtsil tõstab EU-OSHA teadlikkust tööohutuse ja töötervishoiu juhtimisega seotud riskidest ja nende mõjust naistele, eriti vanematele naistöötajatele.

Soopõhised erinevused töökohal võivad karjääriväljavaadete puudumisel tekitada naiste kutsealase heaolu vähenemist. Naised üldiselt ja konkreetsemalt vanemad naised on kogu tööelu jooksul haavatavamad erinevatele riskidele võrreldes meeskolleegidega. 

06/03/2018

Peagi algab 2018.–2019. aasta kampaania „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“. 20. märtsil toimub Brüsselis EU-OSHA kampaaniapartnerite kohtumine, millel osalevad Euroopa ja rahvusvahelised organisatsioonid, ettevõtted ja meediapartnerid, kes soovivad saada kampaaniapartneriteks või partnerlust uuendada.

Kohtumine on kampaaniapartnereile parim võimalus tutvuda ja vahetada mõtteid, kuidas tegevuse kaudu aktiivselt edendada kampaania eesmärke.

13/02/2018

Ohtlikud ained on jätkuvalt suur ohutus- ja terviseprobleem, mis mõjutab miljoneid töötajaid kogu Euroopas. Kuid kokkupuute ulatust ja kaasnevaid riske sageli alahinnatakse või eiratakse.

EU-OSHA peatne kampaania „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“ selgitab peamisi väärarusaamu, suurendab riskiteadlikkust ning tutvustab häid tavasid ja ressursse, mille abil ohtlikke aineid töökohal tõhusalt juhtida.

02/02/2018

Aidake meil ülemaailmsel vähi vastu võitlemise päeval #WorldCancerDay tõsta teadlikkust vähist – tööga seotud surmajuhtumite peamine põhjus Euroopa Liidus – ja selle ennetamisest.

EU-OSHA pidas hiljuti vähijärgse taastusravi ja tööle naasmise teemalise seminari. Selles valdkonnas on esmatähtis töötada välja hea poliitika vähi seljatanud patsientide edukaks tööle naasmiseks.

25/01/2018

Juhtivad tööohutuse ja töötervishoiu eksperdid ning poliitikakujundajad arutlevad EU-OSHA korraldatud seminaril, kuidas tagada tööohutust ja töötervishoidu mikro- ja väikeettevõtetes.

Seminaril osaleb ka volinik Marianne Thyssen, kes arutab koos EU-OSHA juhatuse ja teiste asjaomaste sidusrühmadega mikro- ja väikeettevõtete projekti uusi tulemusi, mis on avaldatud kahes põhjalikus aruandes.

15/12/2017

Saabumas on 2018. aasta, mil algab kampaania „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“. Kampaaniaga soovitakse suurendada teadlikkust ohtlikest ainetest ja edendada nendega kokkupuute ennetamist töökohtadel Euroopas.

EU-OSHA käivitab kevadel kampaania 2018–2019. Loodame oma partneritelt ja sidusrühmadelt sama tugevat toetust kui viimasele kampaaniale „Tervislikud töökohad sõltumata east“.

Ole kursis tervislike töökohtade kampaaniaga 2018–2019

Pages