Εκθέσεις σεμιναρίων

Κίνδυνοι στον χώρο εργασίας που επηρέαζουν την αναπαραγωγή

Το εργαστήριο «Κίνδυνοι στον χώρο εργασίας που επηρεάζουν την αναπαραγωγή: από τη θεωρία στην πράξη» διοργανώθηκε στις 15-16 Ιανουαρίου 2014 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (EU OSHA), στις εγκαταστάσεις και σε συνεργασία με τον γαλλικό οργανισμό για την ασφάλεια των τροφίμων, του περιβάλλοντος και της εργασίας (ANSES) στο Παρίσι. Στο εργαστήριο συμμετείχαν 60 περίπου εκπρόσωποι από διάφορα κράτη μέλη.  Στους χώρους εργασίας ελλοχεύουν διάφοροι κίνδυνοι για την αναπαραγωγή, όχι μόνο από χημικές ουσίες, αλλά και από φυσικούς, βιολογικούς, εργονομικούς ή άλλους παράγοντες. Παρότι το ζήτημα των κινδύνων που απειλούν την αναπαραγωγή θεωρείται ευρέως ότι επικεντρώνεται στις γυναίκες, και ιδίως τις εγκύους, οι τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες μπορούν να επηρεάσουν εξίσου την αναπαραγωγική υγεία γυναικών και ανδρών, έχουν μάλιστα επιπτώσεις ακόμη και στις μελλοντικές γενιές. Ωστόσο, οι γνώσεις είναι πολύ περιορισμένες και η ευαισθητοποίηση του κοινού μικρή. Το εργαστήριο είχε ως στόχο την ενθάρρυνση της συζήτησης σχετικά με τους κινδύνους στους χώρους εργασίας που απειλούν την αναπαραγωγή, τη στήριξη ενός επικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και την κοινοποίηση των προκαταρτικών αποτελεσμάτων της έρευνας του EU-OSHA. 

Event Details

Τοποθεσία: 
ANSES, French Agency for Food, Environment and Occupational Health and Safety, Paris
Ημερομηνία έναρξης: 
15/01/2014 - 13:30
Λήξη προθεσμίας: 
16/01/2014 - 14:30
Number of pages 26