Έρευνα για την έκθεση των εργαζομένων σε παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου

Keywords:

Στην παρούσα επισκόπηση έργου παρουσιάζεται μια νέα και καινοτόμος έρευνα για την έκθεση των εργαζομένων σε παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου στην Ευρώπη. Σε επίπεδο ΕΕ παρατηρείται έλλειψη αξιόπιστων και συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με την έκθεση σε παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου στον χώρο εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος της νέας έρευνας θα είναι να καλύψει το συγκεκριμένο κενό πληροφόρησης σχετικά με ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την εργασία στην Ευρώπη.

Η έρευνα θα ακολουθήσει το μοντέλο της αυστραλιανής μελέτης για περιπτώσεις έκθεσης στον χώρο εργασίας, με τη χρήση μιας διαδικτυακής εφαρμογής για την αξιολόγηση της επαγγελματικής έκθεσης με βάση τα καθήκοντα των εργαζομένων (OccIDEAS).  Αρχικά θα διεξαχθεί σε ένα ευρέως αντιπροσωπευτικό δείγμα έξι κρατών μελών της ΕΕ, ενώ τα πρώτα ευρήματα αναμένονται το 2023.

Μεταφόρτωση in: de | en | es | fi | fr | hu |