Περίληψη - Μελέτη σκοπιμότητας για τη διεξαγωγή τηλεφωνικής έρευνας υποστηριζόμενης από υπολογιστή, με σκοπό να εκτιμηθεί η έκθεση των εργαζομένων σε καρκινογόνους παράγοντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Keywords:

Η έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες μπορεί να προκαλέσει καρκίνο, ο οποίος αποτελεί σημαντική αιτία θανάτων που συνδέονται με την εργασία στην ΕΕ. Τα αξιόπιστα δεδομένα για την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας μελέτης για τη δυνατότητα διεξαγωγής έρευνας με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών από εργαζομένους σχετικά με την έκθεσή τους σε καρκινογόνους παράγοντες. Η έρευνα θα βασίζεται σε ανάλογη επιτυχημένη έρευνα της Αυστραλίας. Με τη χρήση ενός αλγοριθμικού συστήματος θα πραγματοποιηθούν εκτιμήσεις για την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες στην ΕΕ βάσει των δεδομένων που θα έχουν συλλεχθεί.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι με μια λογική επένδυση χρόνου και χρήματος, η έρευνα της Αυστραλίας θα μπορούσε να προσαρμοστεί για να χρησιμοποιηθεί στην ΕΕ. 

Μεταφόρτωση in: en