Μυοσκελετικές διαταραχές που σχετίζονται με την εργασία: από την έρευνα στην πράξη. Ποια διδάγματα μπορούν να αντληθούν;
05/06/2020 Κατηγορία: Εκθέσεις 51 σελίδες

Μυοσκελετικές διαταραχές που σχετίζονται με την εργασία: από την έρευνα στην πράξη. Ποια διδάγματα μπορούν να αντληθούν;

Keywords:Campaign 2020-2022, Μυοσκελετικές παθήσει, Policy Makers
Παρά τις πολυάριθμες πρωτοβουλίες για την πρόληψη των μυοσκελετικών διαταραχών (ΜΣΔ) που σχετίζονται με την εργασία, οι εν λόγω διαταραχές εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες σε ολόκληρη την ΕΕ. Στην παρούσα έκθεση συνοψίζονται τα ευρήματα ενός μεγάλης κλίμακας έργου που αποσκοπεί, αφενός, στη διερεύνηση των αιτιών του φαινομένου και, αφετέρου, στον εντοπισμό των ελλείψεων τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και στην εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων στον χώρο εργασίας.
Το έργο περιλάμβανε τρία σκέλη: μια διερευνητική βιβλιογραφική ανασκόπηση, μια ανάλυση 142 εθνικών πρωτοβουλιών πολιτικής και μια ποσοτική ερευνητική μελέτη για τον προσδιορισμό των τρόπων πρακτικής αντιμετώπισης των ΜΣΔ στους χώρους εργασίας. Στην έκθεση εντοπίζονται εμπόδια και παράγοντες επιτυχίας όσον αφορά την αντιμετώπιση των ΜΣΔ που σχετίζονται με την εργασία, με βάση τα ευρήματα που συγκεντρώθηκαν από τα τρία αυτά σκέλη, και διατυπώνονται ορισμένες συστάσεις από το επίπεδο πολιτικής έως το επίπεδο χώρου εργασίας.
Μεταφόρτωση in:EN

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα