Περίληψη - Πολιτική και πρακτικές πρόληψης. Προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των μυοσκελετικών διαταραχών που σχετίζονται με την εργασία
19/05/2020 Κατηγορία: Εκθέσεις 53 σελίδες

Περίληψη - Πολιτική και πρακτικές πρόληψης. Προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των μυοσκελετικών διαταραχών που σχετίζονται με την εργασία

Keywords:Campaign 2020-2022, Μυοσκελετικές παθήσει, Workers

Στο πλαίσιο του έργου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία με τίτλο «Review of research, policy and practice on prevention of work-related musculoskeletal disorders» [Επισκόπηση της έρευνας, της πολιτικής και της πρακτικής για την πρόληψη των μυοσκελετικών διαταραχών που σχετίζονται με την εργασία], η ομάδα έργου διενήργησε εκτενή ανάλυση των πολιτικών για την πρόληψη των μυοσκελετικών διαταραχών (ΜΣΔ) σε διάφορες χώρες. Στόχος ήταν η καλύτερη κατανόηση των συνθηκών στις οποίες είναι περισσότερο αποτελεσματικές οι στρατηγικές και οι δράσεις για την αντιμετώπιση αυτού του πολύ συνηθισμένου προβλήματος υγείας που σχετίζεται με την εργασία.

Στην έκθεση περιγράφονται 25 πρωτοβουλίες σε επίπεδο πολιτικής και περιλαμβάνεται λεπτομερής ανάλυση έξι χωρών με διάφορες στρατηγικές προσεγγίσεις για την πρόληψη των ΜΣΔ. Μεταξύ των αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται τα κενά που εντοπίστηκαν όσον αφορά τα δεδομένα και την αξιολόγηση, καθώς και οι παράγοντες επιτυχίας που προέκυψαν από την ανάλυση.

Μεταφόρτωση in:EN

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα