Συνοπτική παρουσίαση - Μυοσκελετικές παθήσεις και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου στον χώρο εργασίας — στατιστική ανάλυση δεδομένων έρευνας σε επίπεδο ΕΕ

Keywords:

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει ένα εννοιολογικό πλαίσιο για την ερμηνεία των παραγόντων κινδύνου που συνδέονται με την εργασία όσον αφορά τις μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) και την ψυχική ευημερία. Στο πλαίσιο της έκθεσης αναλύονται δεδομένα από την τελευταία ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας (EWCS) και την ευρωπαϊκή έρευνα για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER), προκειμένου να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο τα εργασιακά χαρακτηριστικά κάθε εργαζομένου (όπως εμβιομηχανικοί και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες) και οι πρακτικές διαχείρισης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας σε επίπεδο επιχείρησης συνδέονται με τις ΜΣΠ και την ευημερία.

Έχοντας διαπιστώσει ότι ορισμένοι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις ΜΣΠ και την ευημερία, η έκθεση παρέχει συστάσεις και επισημαίνει την ανάγκη για τη διενέργεια ολιστικών εκτιμήσεων κινδύνου, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία στον χώρο εργασίας.

Μεταφόρτωση in: en