Ασφάλεια και υγεία στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στην ΕΕ: η οπτική από την πλευρά του χώρου εργασίας

Keywords:

Στην έκθεση παρουσιάζονται τα πορίσματα μελέτης για την κατανόηση και τις εμπειρίες 162 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (ΠΜΜΕ), επιλεγμένων από διαφορετικούς τομείς της οικονομίας εννέα κρατών μελών της ΕΕ, στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ): Βέλγιο, Δανία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ρουμανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Κάθε περιπτωσιολογική μελέτη περιελάμβανε επίσκεψη στη συμμετέχουσα επιχείρηση και συνεντεύξεις με τον ιδιοκτήτη-διευθύνοντα και έναν εργαζόμενο, καθώς και παρατηρήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες της επιχείρησης.

Κάποιες από τις συνηθέστερα παρατηρούμενες στάσεις των ΠΜΜΕ που μελετήθηκαν περιλάμβαναν έντονα αντιδραστική προσέγγιση, εκλαμβάνοντας την «κοινή λογική» ως επαρκές μέτρο ΕΑΥ και υποτιμώντας τους κινδύνους για την υγεία. Υπάρχουν ακόμη εμφανή εξωτερικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις πρακτικές ΕΑΥ στις ΠΜΜΕ όπως, μεταξύ άλλων, τα εθνικά ρυθμιστικά και κοινωνικοοικονομικά πλαίσια. Η έκθεση εξετάζει τις επιπτώσεις των εν λόγω στάσεων και πλαισίων.

Μεταφόρτωση in: en