Από την πολιτική στην πράξη: πολιτικές, στρατηγικές, προγράμματα και δράσεις για τη στήριξη της ΕΑΥ στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

Keywords:

Η παρούσα έκθεση σκιαγραφεί τους τρόπους στήριξης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ).

Οι ΠΜΜΕ συναντούν ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά τον εντοπισμό και τη διαχείριση κινδύνων. Στην έκθεση, τα παραδείγματα ορθής πρακτικής από 12 χώρες της ΕΕ καταδεικνύουν τους τρόπους με τους οποίους οι διάφοροι φορείς που μεσολαβούν, οι αρχές και τα ιδρύματα ΕΑΥ μπορούν να προσεγγίζουν και να στηρίζουν τις ΠΜΜΕ. Στην έκθεση διερευνώνται επίσης οι εμπειρίες των εμπλεκόμενων σε θέματα ΕΑΥ που συνεργάζονται με τις ΠΜΜΕ οι οποίες έχουν συλλεχθεί μέσω εργαστηρίων και συνεντεύξεων σε εννέα κράτη μέλη της ΕΕ: Βέλγιο, Δανία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ρουμανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει ενιαία λύση όσον αφορά την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στους πολύ μικρούς χώρους εργασίας – ένας συνδυασμός διαφορετικών εργαλείων και μέτρων ειδικά προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης πιθανώς να είναι η πιο αποδοτική και αποτελεσματική λύση.

Απαιτούνται πολύ μεγαλύτερες προσπάθειες για τη βελτίωση της ΕΑΥ στις ΠΜΜΕ στους περισσότερους χώρους και τομείς. Με βάση τα παραδείγματα που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση, διατυπώνονται συστάσεις για τη στήριξη της μελλοντικής χάραξης πολιτικής.

Μεταφόρτωση in: en