Ασφάλεια και υγεία στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στην ΕΕ: από την πολιτική στην πράξη — περιγραφή παραδειγμάτων ορθής πρακτικής

Keywords:

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει μια σειρά από περιπτωσιολογικές μελέτες σχετικά με επιτυχημένες προσπάθειες προσέγγισης πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (ΠΜΜΕ) με σκοπό να τις βοηθήσει να βελτιώσουν την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ). Τα 40 και πλέον ενδιαφέροντα παραδείγματα από 12 κράτη μέλη της ΕΕ είναι ταξινομημένα ανά θέμα, π.χ. πολυδιάστατες στρατηγικές και πρωτοβουλίες από μεσάζοντες εκτός του τομέα ΕΑΥ. Στόχος είναι να καταδειχτεί ότι, ενώ οι ΠΜΜΕ μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά τη διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας, οι πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ΕΑΥ στις ΠΜΜΕ μπορούν να είναι επιτυχημένες και να μεταφέρονται και σε άλλες χώρες και τομείς. Μέσω της συλλογής και της ανάλυσης αυτών των περιπτωσιολογικών μελετών, στόχος της έκθεσης είναι να απαντήσει στο ζωτικό ερώτημα «Τι είναι αποτελεσματικό, για ποιον και υπό ποιες συνθήκες;».

Μεταφόρτωση in: en