Μεγαλύτερη ασφάλεια και υγεία στην εργασία σε κάθε ηλικία - Έκθεση περιγραφής χώρας: Κύπρος

Keywords:

Οι εκθέσεις περιγραφής χώρας διερευνούν τις πολιτικές, τις στρατηγικές και τα προγράμματα των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών της ΕΖΕΣ για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η γήρανση του εργατικού δυναμικού στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ), καθώς και στους τομείς πολιτικής που επηρεάζουν την ΕΑΥ, όπως στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων, της δημόσιας υγείας και της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, των στρατηγικών και των προγραμμάτων που αφορούν την αποκατάσταση και την επιστροφή στην εργασία. Η έκθεση εξετάζει τις εξελίξεις στη χάραξη πολιτικής και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στην Ευρώπη με στόχο την αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών.

Μεταφόρτωση in: el | en |