Ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας στην Ευρώπη: ποια είναι η κατάσταση το 2023;

Keywords:

Η παρούσα περίληψη πολιτικής συνοψίζει τα κύρια πορίσματα της έκθεσης με τίτλο «Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην Ευρώπη: κατάσταση και τάσεις 2023», η οποία εξετάζει διάφορους δείκτες, τάσεις και συγκυριακές εξελίξεις στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ).

Παρά την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τη διαχείριση των κινδύνων ΕΑΥ στα κράτη μέλη της ΕΕ από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, ορισμένοι τομείς εξακολουθούν να χρήζουν βελτίωσης, καθώς το μειούμενο ποσοστό εργατικών ατυχημάτων αντισταθμίζεται από την αύξηση των ψυχοκοινωνικών και συναισθηματικών πιέσεων που επηρεάζουν την ευημερία των εργαζομένων, ενώ οι φυσικοί κίνδυνοι και η εργονομική επιβάρυνση παραμένουν σε υψηλό και σταθερό επίπεδο.

Επιπλέον, η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εργασία, οι αλλαγές μεταξύ των τομέων και οι μεταβολές του εργατικού δυναμικού, καθώς και η παγκοσμιοποίηση απαιτούν ευρύτερα και πιο ολοκληρωμένα μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, για τα οποία το παρόν ενημερωτικό σημείωμα προσφέρει μια σειρά συστάσεων προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Μεταφόρτωση in: el | en | et | fi | fr | hr | hu | lt | mt | nl | pl | sk | sl |