Παράγοντες επιτυχίας: ανάπτυξη και προώθηση των γαλλικών εργαλείων OiRA

Keywords:

Η εκτίμηση των κινδύνων μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ), διότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν διαθέτουν πόρους και τεχνογνωσία για τον χειρισμό ζητημάτων επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Για τον λόγο αυτό, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία εγκαινίασε το OiRA (Επιγραμμικό Διαδραστικό Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνου), μια προσαρμόσιμη πλατφόρμα που διευκολύνει τη δημιουργία εργαλείων εκτίμησης κινδύνου.  

Η παρούσα περιπτωσιολογική μελέτη εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η Γαλλία χρησιμοποιεί τα εργαλεία OiRA με στόχο την προώθηση της εκτίμησης των κινδύνων για τις ΠΜΜΕ σε διάφορους τομείς εργασίας. Η συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και των τομεακών κοινωνικών εταίρων οδήγησε στην ανάπτυξη και τη διάδοση της χρήσης εργαλείων εκτίμησης κινδύνου για τις ΠΜΜΕ.

Η περιπτωσιολογική μελέτη καταλήγει στην ανάλυση των παραγόντων επιτυχίας και των εμποδίων που δεν έχουν ακόμη ξεπεραστεί. 

Μεταφόρτωση in: en | fr | sk |