Εξωτερικές υπηρεσίες πρόληψης στη Νορβηγία - Προβληματισμοί και δυνατότητα μεταφοράς

Keywords:

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα πολιτικής επικεντρώνεται στον ρόλο των εξωτερικών υπηρεσιών πρόληψης στη Νορβηγία σε δύο τομείς δραστηριότητας: στις υπηρεσίες επαγγελματικής υγείας και στο πρόγραμμα των περιφερειακών εκπροσώπων ασφάλειας (RVO). Οι περιφερειακοί εκπρόσωποι ασφάλειας στηρίζουν τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τις πρακτικές επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.

Το πρόγραμμα υπηρεσιών επαγγελματικής υγείας συμβάλλει στη βελτίωση των χώρων εργασίας στη Νορβηγία. Στο πρόγραμμα των περιφερειακών εκπροσώπων ασφάλειας επικρατούν διαφορετικές συνθήκες στους διάφορους κλάδους, αλλά για όλους τους κλάδους διασφαλίζεται ότι στις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να διαθέτουν εκλεγμένο εκπρόσωπο ασφάλειας ο εκπρόσωπος αυτός διαθέτει την απαιτούμενη κατάρτιση. Εξετάζεται επίσης η δυνατότητα μεταφοράς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Μεταφόρτωση in: en