Έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες και συναφή προβλήματα υγείας σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τα ζώα

Keywords:

Στο παρόν έγγραφο συζήτησης παρουσιάζεται μια νέα έρευνα που επιβεβαιώνει ότι τα άτομα που ασχολούνται με επαγγέλματα που σχετίζονται με ζώα — όπως οι κτηνοτρόφοι, οι εργαζόμενοι σε σφαγεία και οι κτηνίατροι — διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο έκθεσης σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία τους. Στο εν λόγω έγγραφο εξετάζονται οι ευάλωτες ομάδες και οι αναδυόμενοι κίνδυνοι, διατυπώνονται συστάσεις για τη βελτίωση της πρόληψης και αναφέρονται παραδείγματα καλής πρακτικής.

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η συλλογή δεδομένων, οι συνεντεύξεις και οι ομάδες εστίασης με εμπειρογνώμονες αποτέλεσαν τη βάση των πορισμάτων που παρουσιάστηκαν εδώ στο πλαίσιο ενός μεγάλου έργου που πραγματοποιήθηκε με στόχο την άντληση περισσότερων γνώσεων και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες στον χώρο εργασίας και στους κινδύνους που εγκυμονούν.  

Μεταφόρτωση in: en | fi | hu | lt | lv |