Ευρωπαϊκές δημοσκοπήσεις για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία

European opinion polls on safety and health at work

Image by tookapic from Pixabay

Οι δημοσκοπήσεις μας επικεντρώνονται πρωτίστως στις απόψεις των εργαζομένων. Έχουμε την ικανότητα να συλλέγουμε αξιόπιστα, πανευρωπαϊκής κλίμακας στοιχεία σχετικά με τις απόψεις της κοινής γνώμης για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ).

Η συμμετοχή στις δημοσκοπήσεις ενεργοποιεί την κριτική ικανότητα των ερωτώμενων και συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα θέματα της ΕΑΥ. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη σημασία της καλής διαχείρισης της ΕΑΥ και τον ρόλο της στην προαγωγή της δημόσιας υγείας και στην επιτυχία των επιχειρήσεων. Οι δημοσκοπήσεις που διεξάγονται σε ολόκληρη την Ευρώπη καταγράφουν τις απόψεις ενός ευρέος φάσματος ερωτώμενων σχετικά με την ΕΑΥ. Τα αποτελέσματα μας βοηθούν να κατανοήσουμε τις διιστάμενες απόψεις ατόμων διαφορετικών ηλικιών, φύλων, μορφωτικών επιπέδων, κλάδων, μεγέθους επιχειρήσεων, κ.λπ.

Οι δημοσκοπήσεις συμβάλλουν επίσης στον εντοπισμό νέων και αναδυόμενων κινδύνων που χρήζουν διερεύνησης. Στην ιδανική περίπτωση, οι μελλοντικές δημοσκοπήσεις θα συμβάλουν στη διερεύνηση σημαντικών θεμάτων και στην υποστήριξη μελλοντικών εκστρατειών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας».

Στόχοι

Οι δημοσκοπήσεις διενεργούνται προς επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

  • παροχή στήριξης για την κατάρτιση των ετήσιων σχεδίων διαχείρισης του EU-OSHA
  • παροχή πολύτιμων στοιχείων σχετικά με τις απόψεις των εργαζομένων
  • ευαισθητοποίηση σχετικά με την ΕΑΥ σε ολόκληρη την Ευρώπη και ανάδειξη της σύνδεσης μεταξύ ΕΑΥ και υγείας
  • ενθάρρυνση του διαλόγου για θέματα ΕΑΥ
  • παροχή χρήσιμων εθνικών στοιχείων στους εστιακούς πόλους και ενίσχυση των σχέσεων συνεργασίας
  • βελτίωση της εικόνας της ΕΑΥ στα μέσα ενημέρωσης

Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων μπορούν να ενθαρρύνουν τον διάλογο σε επίπεδο χώρου εργασίας, καθώς και να συμβάλουν στην ενημέρωση των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ.

Παλαιότερες δημοσκοπήσεις

Έχουν ήδη διενεργηθεί αρκετές δημοσκοπήσεις με στόχο την υποστήριξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ΕΑΥ, περιλαμβανομένων:

  • της καλύτερης ενημέρωσης των εργαζομένων και της ενίσχυσης των γνώσεών τους στον τομέα της ΕΑΥ
  • της ενημέρωσης σχετικά με την προσαρμογή στο πλαίσιο του γηράσκοντος ενεργού πληθυσμού
  • της προαγωγής της πρόληψης των κινδύνων εντός και εκτός του χώρου εργασίας
  • της περαιτέρω αναγνώρισης του εργασιακού άγχους ως προβλήματος που σχετίζεται με την οργάνωση της εργασίας

Βλ. τα αποτελέσματα των παλαιότερων δημοσκοπήσεων:

Άλλες συναφείς ευρωπαϊκές πηγές ενημέρωσης:

Για μια πληρέστερη εικόνα σχετικά με τις απόψεις της κοινής γνώμης για την ΕΑΥ, μελετήστε τις παρακάτω συμπληρωματικές πηγές ενημέρωσης: