Finance a rozpočet

Agenturu EU-OSHA financuje Evropská unie.

Agentuře EU-OSHA finanční prostředky každoročně přiděluje rozpočtový orgán EU tvořený Evropským parlamentem (přímo zvolení poslanci) a Radou Evropské unie (zástupci vlád 27 členských států).

Agentura EU-OSHA také uskutečňuje specifické projekty, na něž EU přiděluje zvláštní finanční prostředky. Jako příklad můžeme uvést rozsáhlý pilotní projekt o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci starších pracovníků a také projekt zabývající se bezpečností a ochranou zdraví při práci v zemích evropské politiky sousedství a partnerství.

Řádné finanční řízení

Plnění rozpočtu agentury EU-OSHA podléhá jejímu finančnímu nařízení, které zajišťuje transparentnost a odpovědnost.

Agentura uplatňuje řízení a sestavování rozpočtu podle činností, což jí umožňuje úzce sledovat náklady na činnosti. Pomáhá to zajistit, aby své zdroje využívala co nejlépe.

Přečtěte si finanční nařízení o rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (pouze v angličtině).

Informace o financích a rozpočtu podle rozpočtového roku