Hantering av farliga ämnen
Exponering
Exponering
Särskilt riskutsatta...
Särskilt riskutsatta sektorer
Hälsoeffekterna
Hälsoeffekterna

Särskilt riskutsatta sektorer info

Farliga ämnen finns inom alla sektorer. De finns såväl inom traditionella sektorer som jordbruk, tillverkning och byggverksamhet som inom nya och framväxande sektorer som t.ex. återvinning och vård i hemmet. Ny teknik, växande sektorer och förändringar i hur arbetet är organiserat kan leda till större risk för skador från kemiska medel. Exponering för farliga ämnen inom olika sektorer rapporterades med dessa procenttal:

62Jordbruk, skogsbruk och fiske 52Tillverkning 51Byggverksamhet, avfallshantering och vatten- och elförsörjning

Riskerna hos särskilda grupper info

Vissa grupper av arbetstagare kan löpa högre risk att exponeras för farliga ämnen på arbetsplatsen därför att de är oerfarna, omedvetna om riskerna eller fysiskt mer sårbara. Personer som ofta byter jobb eller som har ett tillfälligt eller ett informellt arbete kan också löpa högre risk. Andra arbetstagare kan också vara sårbara vid vissa tidpunkter av olika anledningar, t.ex. när de utför högriskarbeten som inte är rutinmässiga, t.ex. underhållsarbete.

Kvinnor
Unga arbetstagare
Migrerande arbetstagare
Personer i tillfälligt eller informellt arbete
Arbetstagare som inte fått utbildning och information

Cancerframkallande ämnen info

Exponering för cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen är orsaken till de flesta arbetsrelaterade sjukdomarna med dödlig utgång i EU. Många av dessa dödsfall kunde ha förebyggts. Det finns särskilda bestämmelser i EU för att skydda arbetstagare. Enligt direktivet om carcinogener och mutagena ämnen ska arbetsgivarna bedöma och undvika eller minimera exponeringen för cancerframkallande eller mutagena ämnen. EU-Osha är en av de sex partner som stödjer färdplanen om cancerframkallande ämnen.

Omkring 1,6 miljoner människor Varje år diagnosticeras omkring 1,6 miljoner människor i arbetsför ålder i Europa med cancer

Drygt 120 000 människor per år i EU beräknas utveckla cancer till följd av exponering för cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen

Omkring 80 000 dödsfall Varje år inträffar omkring 80 000 dödsfall på grund av exponering för cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen

Ungefär 53 % av alla arbetsrelaterade dödsfall orsakas av cancerframkallande ämnen

2,4 miljarder euro De direkta kostnaderna till följd av exponering för cancerframkallande ämnen på arbetsplatserna i Europa uppgår varje år till 2,4 miljarder euro

 

Fördelarna info

Alla gynnas av att farliga ämnen på arbetsplatsen hanteras på ett effektivt sätt. Aktiv och delaktighetsbaserad arbetsmiljöledning gör företagen mer konkurrenskraftiga, t.ex. genom att produktiviteten förbättras.

  1. Bättre hälsa hos arbetstagarna
  2. Lägre sjukfrånvaro
  3. Minskade utgifter för kontrollåtgärder, personlig skyddsutrustning och hälsokontroller
  4. Besparingar på brandskydd och explosionsskydd
  5. Minskade kostnader för avfallshantering
  6. Bättre rykte bland kunder och konsumenter

Hälsoeffekterna

De hälsoproblem som kan orsakas av att arbeta med farliga ämnen sträcker sig från mindre ögon- och hudirritation till allvarliga effekter som fosterskador och cancer. Effekterna kan vara akuta eller långsiktiga, och vissa ämnen kan ha en kumulativ effekt.

Hudsjukdomar
Allergier
Sjukdomar i andningsvägarna
Cancer
Fruktsamhetsproblem och medfödda missbildningar
Skada på hjärnan och nervsystemet
Förgiftning

Förebyggande åtgärder info

För att skydda arbetstagarna mot farliga ämnen är det första steget att göra en riskbedömning. Sedan bör åtgärder vidtas för att avlägsna eller minska riskerna så långt som möjligt. I den europeiska lagstiftningen om arbetstagarskydd fastställs en rangordning av åtgärder som arbetsgivare behöver vidta för att kontrollera riskerna med farliga ämnen.

Eliminering av farliga ämnen
Ersättning med mindre farliga ämnen, kemiska produkter eller processer
Tekniska åtgärder, t.ex. utsugssystem
Organisatoriska åtgärder, t.ex. åtskilda arbetsplatser
Personlig skyddsutrustning

Hantering av farliga ämnen info

Farliga ämnen finns på nästan alla arbetsplatser. Miljontals arbetstagare i Europa kommer i kontakt med vätskor, gaser eller fasta ämnen som utgör en risk för deras hälsa eller säkerhet.

Förebyggande kultur
Riskbedömning
Förebyggande åtgärder
Hjälpmedel och riktlinjer
Lagstiftning

Close
Infographic image
Riskerna hos särskil...
Riskerna hos särskilda grupper
Cancerframkallande ämnen
Cancerframkallande ämnen
Fördelarna
Fördelarna
Förebyggande åtgärder